Med Zla­tan som vå­ben

BT - - PLAYOFF-GYSER -

VI NÅ­E­DE DÅRLIGT at kom­me i gang med lands­holds­sam­lin­ger­ne, før ord­kri­gen bul­dre­de der­u­dad. De sid­ste spil­le­re var ik­ke en­gang duk­ket op på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør, da de før­ste måt­te for­hol­de sig til, at Erik Ham­rén hav­de ud­råbt Dan­mark som fa­vo­rit­ter og med

ty­de­lig­hed gjort det til en KA-TA-STRO-FE, hvis ik­ke Dan­mark gik vi­de­re til EM.

Mor­ten Ol­sen gad ik­ke del­ta­ge, og Da­ni­el Ag­ger gav ham ret. Jo, det vil­le va­e­re en ka­ta­stro­fe. El­lers an­det? Ja, der var me­re.

Sven­sker­ne har fy­ret op for re­to­rik­ken og vir­ker i mod­sa­et­ning til, hvor­dan i hvert fald jeg nor­malt op­fat­ter dem, som den me­re ag­gresi­ve part i den ver­ba­le tvist.

Mens den dan­ske land­stra­e­ner og hans an­fø­rer for­holdt sig til Erik Ham­réns for­søg på at la­eg­ge fa­vo­ritva­er­dig­he­den fra sig og sen­de det tun­ge an­svar som fa­vo­rit over til Dan­mark, var en svensk journalist i gang med et in­ter­view med Ni­ck­las Bendt­ner, der en­gang kom for ska­de at si­ge, at han en dag vil­le va­e­re bed­re end Zla­tan Ibra­him­ovic. Hvor­dan gik det med det pro­jekt, spurg­te Af­ton­bla­dets ud­send­te i Dan­mark og fik mod­spørgs­må­let, om han ik­ke hav­de no­get se­ri­øst at spør­ge om.

Den dags­or­den tog sven­sker­ne hul på al­le­re­de i sid­ste uge, da en i øv­rigt god kol­le­ga på selv­sam­me sven­ske avis var ta­get til Brønd­by for at in­ter­viewe Da­ni­el Ag­ger. Det blev en sva­er mis­sion, frem­gik det af hans kri­ti­ske repor­ta­ge, og da og­så han vil­le hø­re, om Bend­ter el­ler Zla­tan i Ag­gers øj­ne var bedst, fik han det svar, at hans spørgs­mål var dumt. Ut­ro­lig dumt, fak­tisk.

Ja, sven­sker­ne er i of­fen­si­ven, og ind­til vi­de­re pa­re­rer dan­sker­ne de­res an­greb med en selv­til­stra­ek­ke­lig li­ge­gyl­dig­hed med no­ter af ar­ro­gan­ce. ER DET ARROGANT med ar­ro­gan­ce på, hvis ana­ly­sen er, at sven­sker­ne som den lil­le hund for­sø­ger at gø sig stør­re? Det er det nok ja, så så­dan vil­le jeg al­drig for­mu­le­re det. Men fak­tum er, at Dan­mark i Sve­ri­ge blev an­set som den sva­e­rest mu­li­ge mod­stan­der, mens Sve­ri­ge i Dan­mark an­sås som en af de to nem­me­ste mod­stan­de­re, da der skul­le tra­ek­kes lod om play­of­f­kam­pe­ne.

De be­tragt­nin­ger skul­le na­ep­pe ses som an­det end kon­sta­te­rin­ger af, at der blandt de se­e­de­de lan­de var bed­re hold end Sve­ri­ge, og at der blandt de use­e­de­de lan­de var sva­ge­re hold end Dan­mark, og at det ind­byr­des styr­ke­for­hold alt­så ik­ke var in­dreg­net i hver­ken frygt el­ler for­håb­nin­ger. AL­LI­GE­VEL ER AEREFRYGTEN stør­re ov­re på den an­den si­de, end den er her.

Da de sven­ske jour­na­li­ster sid­ste man­dag var i Dan­mark for at føl­ge ud­ta­gel­sen, er­kla­e­re­de fle­re af dem sig vil­li­ge til at byt­te spil­le­re, hvis det hav­de kun­net la­de sig gø­re. På den bag­grund er det vand på den of­fent­li­ge me­nings­møl­le, når Erik Ham­rén kal­der po­ten­ti­el ka­ta­stro­fe over Dan­mark, og så­le­des kan han hol­de de sven­ske for­vent­nin­ger ne­de uden at bli­ve lyn­chet i me­di­er­ne.

Pa­ra­doksalt kom­mer Erik Ham­rén der­med helt i sync med si­ne va­er­ste kri­ti­ke­re i pres­sen, der i ste­det går til an­greb på Bendt­ner. Med Zla­tan som de­res ene­ste vå­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.