’VI VIL IK­KE G

BT - - PLAYOFF-GYSER -

IN­TER­VIEW Zla­tan mod Bendt­ner, Ol­sen mod Ham­rén og nu... Højb­jerg mod Gu­i­det­ti. og ’det dår­lig­ste hold, vi har mødt i tur­ne­rin­gen’. De ord er som ta­to­ve­ret i Højb­jergs be­vidst­hed.

»In­gen glem­mer dem,« lød det skar­pt fra Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, da han af en svensk journalist i går blev min­det om den sven­ske lands­holds­an­gri­bers ci­ta­ter. Og på spørgs­må­let om han men­te Jo­hn Gu­i­det­tis ud­fald den­gang var unød­ven­digt, lød det li­ge så skar­pt:

»Han sag­de det, så det er hans pro­blem. Vi vil ik­ke glem­me det.« Skal ha­ve igen Snak­ken faldt på lands­hol­dets ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de i Hels­in­gør, hvor Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg vir­ke­de ve­l­o­p­lagt, og un­der­vejs bå­de jo­ke­de og ly­ste op i sto­re smil, der trak smile­hul­ler­ne helt op om­kring de mar­ke­re­de kind­ben.

Selv­om 20-åri­ge Højb­jerg langt fra er fast mand i sin ty­ske Bun­des­liga-klub, Schal­ke 04, fø­ler han sig med eg­ne ord

TIRS­DAG 10. NOVEM­BER 2015 bed­re til­pas end la­en­ge. Nu skal sven­sken ha­ve igen ef­ter den yd­my­gel­se, han al­le­re­de tors­dag i sid­ste uge at­ter blev min­det om.

Her var han til­ba­ge på den are­na i tjek­ki­ske Prag, hvor Jo­hn Gu­i­det­ti bå­de un­der og ef­ter kam­pen ud­del­te blågu­le lus­sin­ger til dan­sker­ne. Med sit Schal­ke-hold blev det til en po­int­de­ling med Spar­ta Prag i Eu­ro­pa Le­ague. Højb­jerg spil­le­de fra start til slut.

»Det brag­te nog­le min­der til­ba­ge. Jeg har nok lidt re­van­che at ta­ge,« sag­de Højb­jerg i går, in­den han let­te­de stem­nin­gen og frem­brag­te lat­ter ved at for­veks­le den sven­ske Alls­venskan med den nor­ske Tip­pe­liga og si­den kom­men­te­re på den sven­ske Kim Käll­ström, der har va­e­ret meldt tvivl­s­om grun­det nog­le ma­ve­pro­ble­mer.

»Han er sta­dig en dyg­tig spil­ler. Med el­ler uden ma­ve.«

Jo, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg er i form. Ver­balt og fy­sisk. Ved de se­ne­ste land­skam­pe mod Ar­me­ni­en og Al­ba­ni­en un­der­pra­este­re­de han og lig­ner nu langt­fra det sik­re kort på Mor­ten Ol­sens hold­kort, som han el­lers har va­e­ret. Mo­ti­va­tio­nen ef­ter at gi­ve igen til sven­sken på den an­den si­de af sun­det er an­der­le­des skarp.

»Først og frem­mest er det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.