LEMME DET’

BT - - PLAYOFF-GYSER -

TIRS­DAG 10. NOVEM­BER 2015 to me­get vig­ti­ge play­off-kam­pe, og så er det mod Sve­ri­ge, så det bli­ver dob­belt op. Det bli­ver en gy­ser, men vi skal va­e­re klo­ge og gø­re, hvad vi er go­de til. Få tra­e­net godt og få nog­le af­ta­ler på plads,« for­tal­te Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg i ho­tel­lob­by­en på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør. Blot et lil­le Sch­mei­chel-ud­kast fra far­van­det, der de­ler og

»Jeg tror, det lig­ger og krib­ler i os al­le sam­men, in­den vi går i seng. Det er Sve­ri­ge, det er ae­r­ke­ri­va­ler, det er li­ge ov­re på den an­den si­de af bro­en. Når vi sover her, kan vi se der­over,« for­tal­te han og pe­ge­de fra ho­tel­lob­by­en ud mod Øre­sund i ret­ning af Sve­ri­ge.

»Det er klart, det gi­ver lidt ek­stra.« Har va­e­ret la­e­re­rigt For Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg by­der de to nor­di­ske brag og­så på gen­sy­net med det lands­hold, han de­bu­te­re­de mod som 18-årig i Par­ken for halvan­det år si­den. Den­gang kald­te Mor­ten Ol­sen Højb­jergs pra­e­sta­tion mod sven­sker­ne for en af de bed­ste de­bu­ter, han hav­de set i si­ne (den­gang) 14 år som land­stra­e­ner. Højb­jerg selv fik he­le Dan­mark med sig, da han ef­ter­føl­gen­de stil­le­de sig op og på rø­ren­de vis for­tal­te om, hvor­dan hans far to en halv må­ned tid­li­ge­re hav­de lig­get kra­eft­syg på Rigs­ho­spi­ta­let og for­talt, at han hå­be­de på at se sin søn spil­le mod Sve­ri­ge. Pi­er­re-Emi­le Højb­jergs far nå­e­de al­drig at op­le­ve kam­pen. Han dø­de af kra­eft i april sid­ste år.

Si­den har 20-åri­ge Højb­jerg va­e­ret ud­le­jet fra Bay­ern Mün­chen til FC Augs­burg, spil­let sig fast i lands­hold­strup­pen og bru­ger nu hver­da­gen som le­jes­vend i Schal­ke 04.

»18 må­ne­der ae­l­dre. Der er sket me­get - og­så selv­om 18 må­ne­der jo ik­ke er så lang tid. Men al­li­ge­vel, hvis man ta­en­ker til­ba­ge, kam­pe, ned­t­u­re og selv­føl­ge­lig og­så sto­re op­tu­re... det har mest af alt va­e­ret la­e­re­rigt. Og det bed­ste ved det: Jeg har ik­ke fortr­udt no­get.«

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg tø­ver ik­ke med at kal­de de fo­re­stå­en­de kam­pe for de stør­ste i en al­le­re­de flot kar­ri­e­re. Han har va­e­ret prø­vet som den de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler i Mor­ten Ol­sens sy­stem, mens han i Schal­ke 04 - når han får chan­cen - har en me­re of­fen­siv rol­le. Hvor vil han egent­lig helst spil­le på lands­hol­det?

»Jeg vil ger­ne in­drøm­me, at det er på mid­ten, jeg fø­ler mig bedst til­pas. Jeg er nok ik­ke no­gen må­l­mand, det er jeg godt klar over. Som ung skal man va­e­re flek­si­bel og god til at va­e­re åben for mu­lig­he­der, for der er må­ske ik­ke li­ge så man­ge, som der må­ske kom­mer la­en­ge­re frem­me i kar­ri­e­ren. Jeg har spil­let nog­le kam­pe dér og nog­le kam­pe dér. Men jeg gør, hvad der bli­ver sagt. Er det ik­ke det, man si­ger?«

Og så kom det sto­re smil og de hvi­de tra­en­der frem igen.

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg er ve­l­o­p­lagt. Klar til at bi­de fra sig.

Er du klar, Jo­hn Gu­i­det­ti? Først og frem­mest er det to me­get vig­ti­ge play­of­f­kam­pe, og så er det mod Sve­ri­ge, så det bli­ver dob­belt op. Det bli­ver en gy­ser, men vi skal va­e­re klo­ge og gø­re, hvad vi er go­de til

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.