Så­dan er Dan­marks pro­gram

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Tra­e­ning:

Mixed zo­ne:

Pres­se­mø­der:

Ho­tel:

Afrej­se/rej­se:

I går var ene­ste dag med åben tra­e­ning for det dan­ske lands­hold, der kun var på ba­nen i 20 mi­nut­ter. Re­sten af ugen har Mor­ten Ol­sen luk­ket for om­ver­de­nen for at hol­de kor­te­ne ta­et til krop­pen. Der er jo ik­ke så langt til Sve­ri­ge, som Ol­sen sag­de til pres­sen i går.

He­le ugen er det for me­di­er mu­ligt at få fat i de dan­ske lands­holds­spil­le­re, hvor jour­na­li­ster kan fan­ge Mor­ten Ol­sen og re­sten af spil­ler­ne i lob­by­en på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør. I går og tors­dag var/er der lan­ge se­an­cer med en va­rig­hed på en halv ti­me, mens i dag og i mor­gen er be­gra­en­set til 15 mi­nut­ter for pres­sen.

Lands­hol­det hol­der to pres­se­mø­der. Det før­ste fin­der sted på fre­dag, når dan­sker­ne er lan­det i Sto­ck­holm. Her vil Mor­ten Ol­sen og to end­nu unavn­giv­ne spil­le­re va­e­re til rå­dig­hed. Sam­me se­tup gør sig ga­el­den­de i Hels­in­gør da­gen før re­tur­kam­pen i Kø­ben­havn på tirs­dag.

Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør er lands­hol­dets fa­ste til­holds­sted ved sam­lin­ger i Dan­mark, men når tu­ren går til Sve­ri­ge, bli­ver det på det fi­re­stjer­ne­de Ho­tel Ra­dis­son i Sol­na – lidt uden for Sto­ck­holm – at dan­sker­ne vil op­hol­de sig. Ho­tel­let lig­ger ta­et på Fri­ends Are­na.

Da­gen før kam­pen i Sve­ri­ge ta­ger lands­hol­det af­sted. Der er af­gang til Sto­ck­holm fra Kø­ben­havns Luft­havn fre­dag klok­ken 11. Dan­sker­ne ta­ger end­nu en over­nat­ning i Sve­ri­ge ef­ter kam­pen lør­dag, men der er tid­lig af­gang til Kø­ben­havn søn­dag for­mid­dag, hvor en let tra­e­ning ven­ter om ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.