GYLD­NE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PER­FEKT TEST Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son var i højt hu­mør, da han i går vend­te til­ba­ge til Dan­mark ef­ter si­ne trop­pers Gol­den Le­ague-tur­ne­rings­sejr i Oslo i we­e­ken­den mod Frank­rig, Nor­ge og Island. »Der er sta­dig to må­ne­der til EM. End­nu har vi ik­ke for­mu­le­ret vo­res målsa­et­ning for den­ne tur­ne­ring. Men jeg ga­ran­te­rer, at den bli­ver høj,« sag­de han og til­fø­je­de:

»Vo­res pra­e­sta­tion i we­e­ken­den var klart god­kendt. Kamp for kamp spil­le­de vi bed­re og bed­re. Det hand­le­de om at få for­svar og an­greb til at fun­ge­re. Det lyk­ke­des. Når man som jeg ger­ne vil ska­be en vin­der­kul­tur, er al­le sej­re vig­ti­ge «

Isla­en­din­gen ro­ste ik­ke mindst ven­stre­fløj­en Cas­per U. Mor­ten­sen, ba­ck­en Mi­cha­el Dam­gaard og streg­spil­ler Ale­xan­der Lyng­gaard.

»Mens Cas­per og Mi­cha­el score­de mas­ser af mål, var Ale­xan­der sta­erk i for­sva­ret. Men alt i alt er jeg me­get til­freds med al­le spil­le­re. Det var dej­ligt at se, at de pra­este­re­de til­freds­stil­len­de,« sag­de Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Un­der­vejs i Gol­den Le­ague-tur­ne­rin­gen var kna­eska­de­de Mik­kel Han­sen kun på ba­nen i åb­nings­kam­pen mod Frank­rig, mens Nik­las Lan­din på grund af stor sli­ta­ge af krop­pen ef­ter et hårdt kamp­pro­gramm kun fik spora­disk spil­le­tid.

»Hel­dig­vis er Mik­kels ska­de ik­ke al­vor­lig. Jeg tror, at han al­le­re­de er klar for PSG Pa­ris på tors­dag i Cham­pions Le­ague (mod THW Ki­el, red.). Man ved al­drig, hvor­dan tin­ge­ne ar­ter sig i en lang tur­ne­ring som det kom­men­de EM. Det var der­for me­get po­si­tivt, at hol­det fik vist, at de kan kla­re sig uden Mik­kel og Nik­las,« sag­de Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Ef­ter pla­nen med­del­er han i mid­ten af de­cem­ber sin 28 mands sto­re trup til det eu­ro­pa­ei­ske hånd­bold­for­bund, og straks ef­ter ud-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.