LØF­TER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ta­ger han de 18-19 spil­le­re, som før EM skal del­ta­ge i tra­e­nings­pas i Brønd­by og en Gol­den Le­agu­e­t­ur­ne­ring i Frank­rig in­den af­rej­sen til Po­len, hvor EM spil­les 14. ja­nu­ar til 1. fe­bru­ar. Unik ta­len­t­ud­vik­ling Det sto­re spørgs­mål er, om der bli­ver plads til KIF Kol­ding Kø­ben­havns 36-åri­ge ve­te­ran-play­ma­ker, Bo Spel­ler­berg.

»Selv om han ik­ke var med i Gol­den Le­ague-tur­ne­rin­gen i Nor­ge, er han ik­ke ude af bil­le­det. Jeg vil hol­de al­le dø­re åb­ne,« sag­de Gud­mun­dur Gud­munds­son.

Eksland­stra­e­ner An­ders Da­hlNi­el­sen, der så al­le Dan­marks kam­pe i we­e­ken­den på tv, tror dog ik­ke, at Bo Spel­ler­berg kom­mer med til EM.

»Han er dyg­tig nok. Men an­dre spil­le­re har over­ha­let ham. Det nye dan­ske hold spil­ler i den grad fremad. Spel­ler­bergs kom­pe­ten­cer lig­ger me­re i at for­de­le bol­de­ne,« si­ger An­ders Da­hl-Ni­el­sen, der er im­po­ne­ret over bred­den i den dan­ske ta­lent­mas­se.

»Vi er på det­te om­rå­de langt for­an ek­sem­pel­vis Frank­rig. Frem­ti­den for dan­ske her­re­lands­hold teg­ner der­for me­get lys,« si­ger An­ders Da­hl-Ni­el­sen, hvis syns­punkt bak­kes op af Dansk Hånd­bold For­bunds sport­s­chef, Ul­rik Wil­bek.

»Tur­ne­rings­sej­ren i Nor­ge gi­ver stor selv­til­lid. Vi vandt tur­ne­rin­gen og fik vist kon­kur­ren­ter­ne, at vi rå­der over klas­se­spil­le­re, der kan ta­ge over, når pro­fi­ler som Mik­kel Han­sen, Nik­las Lan­din og Hen­rik Møl­l­gaard må sid­de over. Den ta­len­t­ud­vik­ling, vi har gang i, er unik,« si­ger Ul­rik Wil­bek.

An­ders Da­hl-Ni­el­sen, der som ak­tiv spil­le­de 209 A-land­skam­pe, er over­be­vist om, at Dan­mark ven­der hjem fra den kom­men­de EM-slut­run­de som me­dal­je­vin­der.

»Jeg tror, at vi kan bli­ve eu­ro­pa­me­stre. Men vi kom­mer til at ka­em­pe med pri­ma­ert Frank­rig og Spa­ni­en om gul­det. Po­len og Kro­a­tien skal hel­ler ik­ke un­der­vur­de­res. Men vi er sta­er­ke­re end dem,« si­ger An­ders Da­hl-Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.