GO­DE RÅD TIL K

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MANUAL Når Ke­vin Magnus­sen i dag be­gyn­der sin to-da­ges test af Pors­ches Le Mans-bil på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden for Bar­ce­lo­na, tra­e­der han ind i en ny

ver­den. »Der er rig­tig stor for­skel på For­mel 1- og Le Mans-bi­ler,« si­ger Ni­co Hülkenberg.

Den 28-åri­ge ty­sker kø­rer til dag­lig For­mel 1 for For­ce In­dia, men fik i år chan­cen i den tred­je­bil Pors­che ind­sat­te i Le Mans. Hül­ken­bergs Le Mans-de­but end­te med en sen­sa­tio­nel sejr, da han sam­men med Earl Bam­ber og Ni­ck Tan­dy vandt lø­bet, én om­gang for­an Pors­ches sa­ed­van­li­ge før­ste-bil med Mark Web­ber/Bren­don Hart­ley/Ti­mo Bern­hard. Mar­kan­te for­skel­le »Den vig­tig­ste for­skel er, at Le Mans-Pors­chen har fi­re­hjul­stra­ek. Og så har den tra­ction-con­trol (hjul­spins-kon­trol) på bå­de for- og bag­hju­le­ne. Dét er en me­get mar­kant for­skel,« si­ger Hülkenberg.

»Jeg vil ik­ke si­ge, at det er nem­me­re at kø­re, når man har tra­ctioncon­trol. Men det be­ty­der, at man som For­mel 1-kø­rer skal til­pas­se sin kø­re­stil – det ta­ger tid at for­stå, hvor­dan man får det op­ti­ma­le ud af en Le Mans-bil og al dens tek­nik. Kø­re­sti­len fo­ku­se­rer be­ty­de­ligt me­re på ud­gangs­far­ten i svin­ge­ne end i For­mel 1 – og omvendt må man gå lidt på kom­pro­mis med ha­stig­he­den ind i svin­ge­ne,« for­kla­rer Le Mans-vin­de­ren.

Ni­co Hülkenberg ad­va­rer Ke­vin Magnus­sen om, at det vil ta­ge tid at vaen­ne sig til den nye kø­re­stil.

»Der er ta­le om me­get for­skel­li­ge bi­ler, og de er beg­ge sjove at kø­re på hver de­res må­de. Men Ke­vin er jo en god kø­rer, så han be­gyn­der på et højt ni­veau. Al­li­ge­vel bli­ver det ik­ke nemt for ham at fin­de de sid­ste tien­de­de­le se­kun­der. Det er selv­føl­ge­lig for­skel­ligt fra kø­rer til kø­rer, hvor hur­tigt man kan til­pas­se sig en Le Mans-ra­cer. For mig er det nem­me­re at skif­te fra Pors­chen til­ba­ge til For­mel 1 end den an­den vej. Når jeg kom fra For­mel 1, tog det mig al­tid et par tu­re i Le Mans­bi­len, før jeg hav­de vaen­net mig til den.« Re­strik­tio­ner VM-se­ri­en for sport­s­vog­ne og For­mel 1-VM be­sø­ger i år sam­me ba­ner ved fle­re lej­lig­he­der. Sport­s­vog­ne­ne er i run­de tal om­kring syv se­kun­der lang­som­me­re end For­mel 1-bi­ler­ne pr. om­gang, men om­gang­sti­der­ne sa­et­tes sam­men på hver sin må­de.

»For­mel 1-bi­len har en be­ty­de­ligt hø­je­re top­fart – først og frem-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.