KE­VIN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

mest for­di den har den ju­ster­ba­re DRS-bag­vin­ge, der re­du­ce­rer vind­mod­stan­den på langsi­den. Sam­ti­dig er der stør­re re­strik­tio­ner på ben­z­in­for­bru­get i sport­s­vogns­ra­cing, og det be­ty­der, at man ik­ke al­tid pres­ser spe­e­de­ren i bund på he­le langsi­den – nog­le gan­ge let­ter man på gas­sen al­le­re­de 2-300 me­ter in­den brem­se­punk­tet for at spa­re ben­zin.«

»Ned­brems­nin­ger­ne er re­la­tivt ens i For­mel 1 og Le Mans – selv­om sport­s­vog­nen er be­ty­de­ligt tun­ge­re.« For­skel­le i sving »En Le Mans-pro­to­ty­pe ska­ber en mas­se down­for­ce – me­re end en For­mel 1-bil. Men pro­to­ty­pen er og­så 200 kg tun­ge­re, og det kan man ma­er­ke i svin­ge­ne. I lang­som­me sving er pro­to­ty­pen be­ty­de­ligt hur­ti­ge­re, for­di vi ik­ke har tra­ctioncon­trol i For­mel 1 og der­for al­tid har pro­ble­mer med hjul­spin. Med fi­re­hjul­stra­ek og tra­ctioncon­trol har Pors­chen mas­ser af vej­greb i lang­som­me sving – fak­tisk bli­ver et ’lang­somt’ For­mel 1-sving til et ’mel­lem­hur­tigt’ sving i Pors­chen.«

»I hur­ti­ge sving er For­mel 1-bi­len en lil­le smu­le hur­ti­ge­re, men det er ik­ke en mar­kant for­skel. Så over­ord­net slår For­mel 1-bi­len en Le Mans-pro­to­ty­pe på top­fart på langsi­der­ne – men den ta­ber i de lang­som­me sving,« for­kla­rer Hülkenberg. Ke­vin Magnus­sens tid­li­ge­re For­mel 1-hold McLa­ren har of­fent­lig­gjort regn­ska­bet for 2014, og det vi­ser et ka­em­pe­un­der­skud. I 2013 la­ve­de McLa­ren et over­skud på 190 mil­li­o­ner kro­ner, men et lig­nen­de re­sul­tat kan For­mel 1-tea­met langt fra pra­le af i 2014. I det for­gang­ne år la­ve­de det bri­ti­ske ra­cer­team så­le­des et un­der­skud på om­kring 160 mil­li­o­ner kro­ner. Det skri­ver Bil Ma­ga­si­net.

I 2013 hav­de McLa­ren en om­sa­et­ning på 2,7 mil­li­ar­der kro­ner, mens det kun blev til en om­sa­et­ning på 1,8 mil­li­ar­der kro­ner i 2014. Det dår­li­ge re­sul­tat skyl­des til dels hol­dets dår­li­ge re­sul­ta­ter på ba­nen i 2014 og vi­de­re ind i 2015.

Men det har og­så vist sig, at McLa­ren er ble­vet øko­no­misk ramt af, at che­fen Mar­tin Whit­marsh for­lod tea­met. Af­ske­di­gel­sen af Whit­marsh ko­ste­de he­le 100 mil­li­o­ner kro­ner, og han blev er­stat­tet med Eric Boul­li­er op til 2014-sa­e­so­nen. Tv-pen­ge For­mel 1 bli­ver pri­ma­ert dre­vet af de tv-pen­ge, som hol­de­ne gør sig fortjen­te til. Hol­de­ne for­sø­ger at skrue den bed­ste ra­cer sam­men og an­sa­et­te de ret­te folk til at kø­re den. Og McLa­ren har ik­ke li­ge­frem over­pra­este­ret på dét om­rå­de de se­ne­ste sa­e­so­ner.

Iføl­ge Bil Ma­ga­si­net op­ly­ser McLa­ren, at hvis man fjer­ner kom­pen­sa­tio­nen til Mar­tin Whit­marsh og en­gangsom­kost­nin­ger­ne i for­bin­del­se med skif­tet til Hon­da, vil­le det ha­ve re­sul­te­ret i et po­si­tivt re­sul­tat på bund­linj­en.

Det for­ven­tes, at re­sul­ta­tet for 2015 bli­ver end­nu va­er­re end 2014, ly­der det. I den­ne sa­e­son ud­gør eng­la­en­de­ren Jen­son But­ton og spa­ni­e­ren Fer­nan­do Alonso For­mel 1-kø­rer­ne hos McLa­ren.

Grand­prix’er­ne i Bra­si­li­en og Abu Dha­bi se­ne­re i novem­ber er de to sid­ste i den­ne sa­e­sons ud­ga­ve af For­mel 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.