Top­dom­mer til tv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Men selv­om han har fun­det over­skud til at del­ta­ge i Ka­nal 5s trans­mis­sio­ner af de to play­of­f­kam­pe, har han ik­ke umid­del­bart nog­le pla­ner om at skul­le age­re fast tv-ekspert.

»Jeg kon­cen­tre­rer mig om at døm­me fa­er­dig året ud. Dis­se to kam­pe er dog så ek­stra­or­di­na­ert spa­en­den­de for al­le dan­ske­re, så jeg kun­ne sim­pelt­hen ik­ke si­ge nej til at va­e­re en del af Ka­nal 5s kom­pe­ten­te se­tup. Men jeg går li­ge nu ik­ke med tv-drøm­me som så­dan. Jeg kom­mer i hvert fald ik­ke til at stå ved samt­li­ge Su­per­liga­kam­pe og si­ge, om der er straf­fe el­ler ej. Hvis jeg ger­ne vil­le bru­ge så me­get tid på Su­per­liga­en, var jeg fort­sat med at døm­me kam­pe­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.