Drabssigtet: ’Jeg har li­ge ta­get li­vet af en’

BT - - NYHEDER -

MI­STAN­KE En sms-be­sked til en kol­le­ga ind­går nu som et be­la­sten­de ele­ment i po­li­tiets ma­te­ri­a­le mod den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske, der er sig­tet for at ha­ve slå­et fi­re pa­tien­ter ihjel på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. ’Jeg har li­ge ta­get li­vet af en. De er helt knu­ste. Står her og vra­e­ler med dem,’ skrev sy­geple­jer­sken til sin kol­le­ga.

Hun har un­der en af­hø­ring hos po­li­ti­et for­sva­ret sig med, at det var helt nor­malt at skri­ve den slags til an­dre sy­geple­jer­sker ef­ter et døds­fald.

Sy­geple­jer­sken har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den be­gyn­del­sen af marts i år.

Hun blev oprin­de­ligt sig­tet for tre drab og et drabs­for­søg på ae­l­dre pa­tien­ter un­der en ska­eb­nesvan­ger nat­te­vagt til 1. marts i år. Un­der sin va­re­ta­egts­fa­engs­ling blev hun i au­gust des­u­den sig­tet for end­nu et drab på en pa­tient - en 72-årig mand.

Han dø­de i marts 2012 af hjer­te­stop som pa­tient på sy­ge­hu­set. Iføl­ge po­li­ti­et ef­ter at ha­ve få­et sprøjtet en dø­de­lig ma­eng­de mor­fin og ste­so­lid ind i sin krop, uden at det var la­e­ge­ligt nød­ven­digt. Na­eg­ter sig skyl­dig Pra­e­cis det sam­me ske­te ef­ter po­li­tiets op­fat­tel­se for mindst tre af de an­dre pa­tien­ter, som sy­geple­jer­sken iføl­ge sig­tel­sen slog ihjel i år el­ler for­søg­te at slå ihjel.

Kvin­den har fra sa­gens be­gyn­del­sen pu­re na­eg­tet sig skyl­dig i de me­get al­vor­li­ge an­kla­ger.

Men dom­mer­ne i bå­de by­ret­ten i Ny­kø­bing og Østre Lands­ret har i fle­re om­gan­ge fun­det, at po­li­tiets fo­re­lø­bi­ge ef­ter­forsk­nings­ma­te­ri­a­le er så be­la­sten­de for sy­geple­jer­sken, at der er god grund til, at hun skal sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let, mens ef­ter­for­sker­ne gør de­res ar­bej­de fa­er­digt.

Tirs­dag var det ot­ten­de gang, at hun blev frem­stil­let med krav om yder­li­ge­re va­re­ta­egts­fa­engs­ling i de mak­si­ma­le fi­re uger ad gan­ge. Og at sa­gens bi­lag ef­ter­hån­den er om­fat­ten­de, fik til­hø­rer­ne i Retslo­ka­le A i Ny­kø­bing Fal­ster et ind­tryk af, da tirs­da­gens rets­mø­de skul­le be­gyn­de.

An­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti måt­te ha­ve en stor Sam­so­ni­te­kuf­fert på hjul med sig, og ef­ter­føl­gen­de bar hans med­hja­el­pe­re fle­re ring­bind ind i retslo­ka­let i sto­re pla­sti­ka­e­sker og ta­sker. Jeg har li­ge ta­get li­vet af en. De er helt knu­ste. Står her og vra­e­ler med dem

Drabssigtet sy­geple­jer­ske i sms til kol­le­ga

DRA­MA Det kom frem i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster i går, hvor an­kla­ger Mi­cha­el Bool­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti gen­nem­gik en per­sonun­der­sø­gel­se af den 31-åri­ge kvin­de.

»Hun har en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se, der gør, at hun kan ha­ve ten­dens til at over­dra­ma­ti­se­re,« for­kla­re­de han. An­er­ken­del­se Un­der rets­mø­det, hvor en dom­mer skul­le ta­ge stil­ling til, om den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske fort­sat skul­le sid­de va­re­ta­egts­fa­engs­let el­ler løsla­des, kom det blandt an­det frem, at hun li­der af en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se, der blandt an­det kan gi­ve trang til at over­dra­ma­ti­se­re og sø­ge ef­ter op­ma­er­k­som­hed og an­er­ken­del­se fra om­gi­vel­ser­ne.

»Hun har, hvis man skal helt ned i de tek­ni­ske ter­mer, en hi­strio­nisk per­son­lig­heds­for­styr­rel­se, der ka­rak­te­ri­se­res ved fle­re for­hold. Blandt an­det ved at sø­ge spa­en­ding og ha­ve en la­bil kon­takt til an­dre men­ne­sker,« si­ger Mi­cha­el Bool­sen. Hun har en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se

Mi­cha­el Bool­sen, an­kla­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.