AF­FA­E­RE KO­STER DYRBYALT

BT - - NYHEDER -

SKAN­DA­LE blandt jour­na­li­ster, og­så mindst en af Dyr­bys eg­ne me­d­ar­bej­de­re på sta­tio­nens ho­ve­d­a­e­de på Kva­eg­tor­vet i Oden­se. Sa­gen kom i går til of­fent­lig­he­dens kend­skab, da TV2 ud­send­te en pres­se­med­del­el­se, hvori Mi­cha­el Dyr­by be­grun­de­de sin uven­te­de af­gang. ’Kortva­rig af­fa­e­re’ »Jeg har for ny­lig haft en kortva­rig af­fa­e­re. I den an­led­ning har jeg truf­fet nog­le hen­syns­lø­se og for­ker­te be­slut­nin­ger, der har sat mig i en sår­bar po­si­tion. Det kan man ik­ke som nyheds­di­rek­tør. I for­bin­del­se med af­fa­e­ren har der va­e­ret ud­veks­let kom­pro­mit­te­ren­de ma­te­ri­a­le. Det er be­skyt­tet af lov om pri­vat­li­vets fred, men kan ud­nyt­tes,« lød over­vej­el­ser­ne fra Mi­cha­el Dyr­by, der man­dag ori­en­te­re­de TV2s ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Me­re­te El­d­rup.

»Vi er eni­ge om, at det ik­ke kan vaere an­der­le­des i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion,« si­ger Dyr­by, der og­så er­ken­der, at bil­le­der­ne , han send­te, un­der­gra­ver hans au­to­ri­tet.

»Jeg har ik­ke va­e­ret ud­sat for af­pres­ning, men ma­te­ri­a­lets til­ste­de­va­e­rel­se er nok. Det er nød­ven­digt, at en nyheds­di­rek­tør bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt bli­ver respek­te­ret og op­fat­tet som en le­der, der tra­ef­fer ve­lover­ve­je­de og rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Der­for er det mit valg, at jeg ik­ke la­en­ge­re skal vaere nyheds­di­rek­tør på TV2, ud­ta­ler Mi­cha­el Dyr­by i en pres­se­med­del­el­se, som han ik­ke øn­sker at ud­dy­be over­for BT.

Af­fa­e­ren er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger med en ca. 44-årig kvin­de­lig sko­lela­e­rer, som Dyr­by an­gi­ve­ligt er kom­met i kon­takt med på Fa­ce­book. BT var i går i kon­takt med kvin­den, men hun øn­ske­de ik­ke at kom­men­te­re sa­gen. ’Pi­stol for pan­den’ På TV2 er til­lids­mand Len­nart Sten ry­stet, og si­ger at TV2s me­d­ar­bej­de­re er i chok:

»Dyr­by hav­de jo en pi­stol for pan­den. Hvis man ved, at sms’er el­ler bil­le­der, el­ler hvad det nu er, fl­o­re­rer rundt med kom­pro­mit­te­ren­de op­lys­nin­ger, så er det selv­føl­ge­lig et pro­blem. På et tids­punkt er der et Se& Hør, el­ler et an­det me­die, der ta­ger hi­sto­ri­en op,« si­ger Len­nart Sten til tv2.dk.

TV 2s ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Me­re­te El­d­rup er ked af sa­gen:

»Mi­cha­el Dyr­by har va­e­ret en en­ga­ge­ret kol­le­ga og en kom­pe­tent nyheds­di­rek­tør, som har tjent TV 2 i man­ge år og va­e­ret med til at sik­re vo­res po­si­tion i nyheds­bil­le­det i dag. Jeg vil ger­ne tak­ke Mi­cha­el Dyr­by for ind­sat­sen, og jeg øn­sker ham alt det bed­ste frem­over, si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.