Dyr­bys magt­ful­de liv på TV2

BT - - NYHEDER -

Det er et af de stør­ste tra­e­er i me­di­esko­ven, der i går blev fa­el­det.

57-åri­ge Mi­cha­el Dyr­by har va­e­ret na­e­sten he­le sit pro­fes­sio­nel­le liv på TV2. Han er blandt an­det kendt som en be­sin­dig og vel­ar­gu­men­te­ret del­ta­ger i ’Pres­se­lo­gen’ på TV2 News.

Gårs­da­gens med­del­el­se om, at Dyr­by stop­per som nyheds­di­rek­tør med øje­blik­ke­lig virk­ning, blev promp­te fulgt op af en lang ra­ek­ke re­ak­tio­ner fra me­di­e­folk, der ro­ste TV2-che­fen i hø­je to­ner.

Helt til­ba­ge i 1991 blev han an­sat på TV2 Østjyl­land, hvor han blev re­dak­tions­chef og sous­chef. I 1994 drog han så vi­de­re i TV2-sy­ste­met til ho­ved­ka­na­len på Kva­eg­tor­vet i Oden­se, hvor han se­ne­re blev re­dak­tions­chef. I 2004 blev han ud­na­evnt til nyheds­chef, og han spil­le­de en stor rol­le, da TV2 News i 2006 blev in­tro­du­ce­ret som Dan­marks før­ste 24 ti­mers-nyheds­ka­nal. I 2010 blev han nyheds­di­rek­tør og med­lem af TV2s di­rek­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.