’Be­fri­en­de at han si­ger det’

BT - - NYHEDER -

En af­fa­e­re er nor­malt en pri­vat sag, me­ner Per Mi­ka­el Jen­sen, der er tid­li­ge­re TV2-di­rek­tør og tid­li­ge­re di­rek­tør for Me­troxpress. Han med­gi­ver dog, at de om­tal­te nø­gen­bil­le­der i for­bin­del­se med nyheds­di­rek­tør Mi­cha­el Dyr­bys af­gang fra TV2 po­ten­ti­elt vil­le kun­ne ska­de sta­tio­nen, Per Mi­cha­el Jen­sen til­fø­jer dog. at man ik­ke skal over­vur­de­re ef­fek­ten.

»I vir­ke­lig­he­den tror jeg, at det vil ska­de min­dre, end man tror. Vi le­ver ik­ke i 30er­ne me­re, hvor den slags var fuld­sta­en­dig skan­da­løst,« si­ger Per Mi­ka­el Jen­sen, der pri­vat er me­get go­de ven­ner med Dyr­by og har fuld respekt for Dyr­bys be­slut­ning.

»Det er en sva­er si­tu­a­tion, og det er en be­slut­ning, man må tra­ef­fe selv, og jeg har stor til­lid til, at Mi­cha­el tra­ef­fer den be­slut­ning, der er rig­tig for ham,« si­ger Per Mi­ka­el Jen­sen, der og­så ro­ser Dyr­by for at stå frem og in­drøm­me sin af­fa­e­re:

»Mi­cha­el er min me­get go­de ven, så jeg er me­get fo­ku­se­ret på, at han og fa­mi­li­en skal kom­me så godt ud af det som mu­ligt, men jeg sy­nes, det er me­get be­fri­en­de, at han si­ger tin­ge­ne, som de er. Det er me­get ty­pisk for Mi­cha­el,« si­ger den tid­li­ge­re TV2­boss.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.