Der­for måt­te Mi­cha­el Dyr­by gå

BT - - NYHEDER -

RI­SI­KO FOR AF­PRES­NING Det er ik­ke hver dag, at en top­chef for­la­der en stil­ling på grund af en af­fa­e­re – i hvert fald ik­ke i Dan­mark. Der­for har det og­så vakt op­sigt, at TV2s nyheds­di­rek­tør, Mi­cha­el Dyr­by, i går i en pres­se­med­del­el­se med­del­te, at han har op­sagt sin stil­ling grun­det en af­fa­e­re og der­til­hø­ren­de ’kom­pro­mit­te­ren­de ma­te­ri­a­le’, som er ble­vet ud­veks­let, og som til­sy­ne­la­den­de er fal­det i de for­ker­te ha­en­der. BT er vi­den­de om, at det ’kom­pro­mit­te­ren­de ma­te­ri­a­le’ dre­jer sig om sms’er og nø­gen­bil­le­der.

Iføl­ge Vi­be­ke Bor­berg, der er forsk­nings­chef i me­di­e­ret på Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le, er det da og­så en no­get spe­ci­el si­tu­a­tion:

»Nor­malt vil man jo ik­ke sy­nes, at en pri­vat af­fa­e­re vil vaere nok til, at en som ham vil skul­le for­la­de sin stil­ling. Nor­malt vil man si­ge, at det her er en pri­vat sag, med­min­dre man har mis­brugt fir­ma­ets mid­ler el­ler ik­ke har pas­set sit job el­ler an­det. Så det må skyl­des ka­rak­te­ren af det for­hold, han va­e­ret ude i, plus den må­de han åben­bart har frem­stil­let sig selv igen­nem det her kom­pro­mit­te­ren­de ma­te­ri­a­le, som han selv om­ta­ler,« si­ger hun til BT.

Vi­be­ke Bor­berg på­pe­ger, at nø­gen­bil­le­der af en chef, der blev vist of­fent­ligt, po­ten­ti­elt kun­ne ska­de TV2.

»Pro­ble­met for ham (Mi­cha­el Dyr­by, er, at ma­te­ri­a­let er fal­det i for­ker­te ha­en­der. Nor­malt vil det ik­ke vaere et pro­blem, hvis man f.eks. har sendt et nø­gen­bil­le­de til sin part­ner. Han skri­ver jo selv, at han ik­ke har va­e­ret ud­sat for af­pres­ning, men at han har bragt sig selv i en sår­bar si­tu­a­tion. Og det be­ty­der jo, at det her ma­te­ri­a­le kan kom­me frem i of­fent­lig­he­den, og det er jo det, der gør ham sår­bar. Og på den må­de smit­ter det af på TV2. For hvis de her bil­le­der kom­mer til of­fent­lig­he­dens kend­skab, så er det alt­så TV2s an­sigt udadtil og de­res nyheds­di­rek­tør, der kom­mer i sø­ge­ly­set,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.