Se­xo­log: Det sker i et vildt øje­blik

BT - - NYHEDER -

men for­hol­der sig ge­ne­relt til em­ner­ne ut­ro­skab, af­fa­e­rer og nø­gen­bil­le­der. TV2s nyheds­di­rek­tør, Mi­cha­el Dyr­by for­lod sin stil­ling, for­di han hav­de haft en af­fa­e­re. I for­bin­del­se med af­fa­e­ren blev der ’ud­veks­let kom­pro­mit­te­ren­de ma­te­ri­a­le,’ som Dyr­by selv ud­tryk­te det i går. Der­u­d­over er BT vi­den­de om, at der var ta­le om nø­gen­bil­le­der og sms’er.

»Vo­res moral er men­ne­ske­lig, men vo­res drif­ter er dy­ri­ske,« si­ger se­xo­lo­gen. Hun me­ner, at ut­ro­skab i vid ud­stra­ek­ning skyl­des, at vi men­ne­sker sim­pelt­hen ik­ke er pro­gram­me­ret til at le­ve mo­no­gamt, da vi rent bi­o­lo­gisk er i lø­be­tid he­le året.

»Det er kun vo­res af­ta­ler og etik, der hol­der os på plads i for­hold til ik­ke at le­ve de im­pul­ser ud, som vi får. Sex er kun én af grun­de­ne til, at folk har af­fa­e­rer,« si­ger Sa­ra Skaarup. Af­fa­e­rer er et frirum »Det kan vaere et til­tra­ek­ken­de frirum, der er lidt even­tyr­ligt og helt éns eget i en hver­dag, som er fuld af plig­ter. Må­ske er man og­så ble­vet så sam­men­gro­et med sin part­ner, at det na­e­sten er sva­ert at ma­er­ke, hvem det egent­lig er, man selv er,« si­ger se­xo­lo­gen, der til­fø­jer, at det hem­me­li­ge aspekt og­så kan vir­ke pir­ren­de.

Sa­ra Skaarup forta­el­ler vi­de­re, at Vo­res moral er men­ne­ske­lig, men vo­res drif­ter er dy­ri­ske

Sa­ra Skaarup, se­xo­log

nø­gen­bil­le­der er me­re al­min­de­li­ge, end man skul­le tro, og det til trods for at folk godt ken­der ri­si­ci­e­ne ved det. For som hun si­ger, så er nø­gen­bil­le­der sja­el­dent no­get, der op­står ef­ter fi­re ugers over­vej­el­ser:

Det sker i et vildt øje­blik, hvor man er sty­ret af si­ne im­pul­ser.

»En gang imel­lem kan man godt ha­ve lyst til at gø­re no­get, som er ufor­nuf­tigt. Og des­u­den sker det jo of­te tit mel­lem to men­ne­sker i for­tro­lig­hed, hvor fa­ren vir­ker me­get lil­le,« si­ger Sa­ra Skaarup og ud­dy­ber:

»Ge­ne­relt si­ger man jo, at jo me­re et men­ne­sker er un­der pres, og jo me­re an­svar et men­ne­ske op­ar­bej­der, des stør­re be­hov vil der og­så vaere for en form for ven­til, hvor man kan af­la­de det an­svar og pres. Det kan fo­re­gå seksu­elt, men kan og­så ske ved for ek­sem­pel at kø­re hur­tigt, drik­ke sig fuld el­ler af­re­a­ge­re gen­nem kre­a­ti­vi­tet el­ler sport.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.