Norsk narko­haj fa­el­det af dan­ske agen­ter

BT - - NYHEDER -

SAM­AR­BEJ­DE

»Vi ple­jer ik­ke at ud­ta­le os om, hvor­dan vi bru­ger vo­res me­to­der, men jeg kan be­kra­ef­te, at i den­ne sag har vi brugt al den ka­pa­ci­tet, vi har til­ga­en­ge­lig, el­ler sagt på en an­den må­de: De me­to­der vi har til­ga­en­ge­li­ge i va­er­k­tøjskas­sen,« si­ger le­de­ren af sek­tio­nen for or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet i Oslo, Ei­nar Aas til VG.

Han til­fø­jer, at det og­så in­klu­de­rer et ta­et sam­ar­bej­de med po­li­ti­et i an­dre lan­de. Lig­ne­de hård­kog­te gangste­re I for­å­ret be­gynd­te dan­sker­ne at kom­me en del på en pub i Oslo, og her vandt de - iføl­ge VG - to af Met­kel Be­tews for­tro­li­ges til­lid - to nor­ske­ri­trei­ske brød­re i 20er­ne - som kom me­get i pu­b­ben.

De tre dan­ske ma­end skul­le ha­ve gi­vet ind­tryk af, at de hav­de kon­tak­ter til den rus­si­ske ma­fia.

De kør­te rundt i sto­re fir­hjul­stra­ek­ke­re og lig­ne­de hård­kog­te gangste­re.

Ef­ter et styk­ke tid le­je­de de dan­ske po­li­ti­folk et lo­ka­le oven over pu­b­ben og fik sta­digt ta­et­te­re kon­takt til brød­re­ne.

Agen­ter­ne på­stod, at de hav­de kon­tak­ter i Hol­land, som kun­ne sa­el­ge narko­ti­ka, og de til­bød selv at kø­re med ned ef­ter stof­fet.

Be­tew og hans kriminelle ven­ner bed på po­li­tiets krog. Sam­men rej­ste de til Hol­land, hvor de køb­te 50 ki­lo hash, som de dan­ske agen­ter frag­te­de hjem til Nor­ge. Vi ple­jer ik­ke at ud­ta­le os om, hvor­dan vi bru­ger vo­res me­to­der, men jeg kan be­kra­ef­te, at i den­ne sag har vi brugt al den ka­pa­ci­tet, vi har til­ga­en­ge­lig

Ei­nar Aas, le­der af sek­tio­nen for

or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet i Oslo

På den må­de for­hin­dre­de po­li­ti­et, at stof­fet blev ført ind i Nor­ge, og de hav­de he­le ti­den kon­trol­len med det. 16 på­gre­bet og sig­tet Po­li­ti­et be­nyt­te­de sig og­så af af­lyt­ning for at af­slø­re det kriminelle net­va­erk.

De hem­me­li­ge agen­ters ar­bej­de stod på i fle­re må­ne­der og end­te i au­gust med en stor ak­tion mod narko­liga­en, hvor 16 per­so­ner blev på­gre­bet og sig­tet for al­vor­li­ge narko­ti­ka­for­bry­del­ser. En af dem var Met­kel Be­tew, som på det tids­punkt kun hav­de va­e­ret i fri­hed i 295 da­ge. Han hav­de net­op af­so­net 10 år af en dom for va­eb­net rø­ve­ri og var ble­vet prø­ve­løsladt.

Met­kel Be­tews for­sva­rer, Ma­ri­us Oscar Die­tri­ch­son, si­ger til VG, at Be­tew er be­kendt med sig­tel­sen, som bå­de ga­el­der grove narko­ti­ka­for­bry­del­ser og or­ga­ni­se­re­de rø­ve­ri- og drabs­for­søg.

»Han na­eg­ter sig skyl­dig,« si­ger for­sva­re­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.