Ame­ri­ka­ne­re val­far­ter til Dan­mark

BT - - NYHEDER -

2015 ser ud til at bli­ve et re­kordår for dansk turisme. Tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at an­tal­let af ame­ri­kan­ske over­nat­nin­ger i sep­tem­ber teg­ner sig for en stig­ning på 24 pct. til cir­ka 500.000. Det er ik­ke kun ame­ri­ka­ner­ne, der har få­et øj­ne­ne op for Dan­mark. An­tal­let af ki­ne­si­ske over­nat­nin­ger er ste­get til 170.000, hvil­ket sva­rer til 25 pct. fle­re i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.