Spø­gel­ses­bi­list dra­eb­te for­ment­lig med vil­je

BT - - NYHEDER -

FORSAET Jes­per Schlot­feldt Jen­sen på mo­tor­vej E45 nord for ra­ste­plad­sen Him­mer­land, der lig­ger syd for Støvring.

Det ty­der po­li­tiets se­ne­ste ef­ter­forsk­ning på, skri­ver TV2 Nord.

»Det er vid­neud­sagn og tek­ni­ske be­vi­ser, der gør, at vi mel­der ud, at der for­ment­lig er ta­le om en for­sa­et­lig på­kør­sel,« si­ger Car­sten Straszek fra Nord­jyl­lands Po­li­ti til TV2 Nord. Mu­ligt selv­mord Mens man til at be­gyn­de med tro­e­de, at det dre­je­de sig om en ulyk­ke, har de se­ne­ste da­ges gen­nem­gang af vid­ne­for­kla­rin­ger og tek­ni­ske be­vi­ser ført til, at po­li­ti­et nu me­ner, at Kim Piy­al, der kom fra Tårs, for­søg­te at be­gå selv­mord.

Seks vid­ner har meldt sig til po­li­ti­et og for­talt, hvor­dan de al­le var ved at bli­ve på­kørt af den 25-åri­ge mand, der kør­te i det for­ker­te spor i en sort Au­di A4 i syd­gå­en­de ret­ning tid­ligt søn­dag mor­gen 11. ok­to­ber. Al­le vid­ner har haft op­fat­tel­sen af, at den un­ge mand med vil­je for­søg­te at kø­re ind i dem.

Den 25-åri­ge kol­li­de­re­de med 45-åri­ge Jes­per Schlot­feldt Jen­sen klok­ken 4:28 med en fart på cir­ka 140 km/ ti­men. Beg­ge bi­li­ster dø­de på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.