Nye op­lys­nin­ger b

BT - - NYHEDER -

BILAGSBOMBE

Her føl­ger kor­re­spon­dan­cen or­dret: Kon­su­len­ten - der er ta­leskri­ver - sen­der den­ne fak­tu­ra den 19. de­cem­ber 2012: hvad der er re­gions­re­le­vat, og hvad der er ud­gif­ter til Ven­stre-po­li­ti­ke­ren Carl Holst, så er det i mi­ne øj­ne mis­brug af skat­tey­der­nes pen­ge. Og ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­sen vi­ser, at det ik­ke ba­re er en en­kelt svip­ser,« si­ger En­heds­li­stens med­lem af re­gions­rå­det i Re­gion Syd­jyl­land Vi­be­ke Syp­pli En­rum.

Iføl­ge rap­por­ten er der et kon­kret til­fa­el­de, hvor fle­re me­d­ar­bej­de­re for­søg­te at pro­teste­re over en ta­le, der ik­ke hand­le­de om re­gio­nen. Iføl­ge me­d­ar­bej­der­ne holdt Carl Holst dog fast i, at ta­len skul­le skri­ves.

Iføl­ge pro­fes­sor i for­valt­ning ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Bent Gre­ve vi­ser ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­sen, at der har va­e­ret en ‘us­und ar­bejds­kul­tur’ i re­gio­nen.

»Som po­li­ti­ker bør Carl Holst lytte, når em­beds­ma­en­de­ne ad­va­rer ham om, at det ik­ke er i or­den,« si­ger Bent Gre­ve.

Iføl­ge Fy­ens Stift­s­ti­den­de er det og­så sket fle­re gan­ge, at reg­nin­ger er ble­vet aen­dret. Blandt an­det bad ad­mi­ni­stra­tio­nen om, at Carl Holsts navn blev slet­tet fra en reg­ning til IBL Sprog­ser­vi­ce i 2010.

Med­lem for SF i re­gions­rå­det Ida Dam­borg me­ner og­så, at rap­por­ten be­la­ster Holst.

»Jeg er cho­ke­ret over om­fan­get af de for­hold, som be­la­ster Carl Holst. På den bag­grund hå­ber jeg, at for­ret­nings­ud­val­get ta­ger ini­ti­a­ti­ver, så ar­bejds­gan­ge­ne bli­ver me­re åb­ne og ty­de­li­ge i re­gio­nen,« si­ger hun. Bad om at få Holsts navn slet­tet Det til­fa­el­de af bi­lags-slø­ring, som BT skrev om i sep­tem­ber må­ned, dre­jer sig om en reg­ning på 16.000 kro­ner for tre ta­ler og et ind­la­eg, som en ek­stern kon­su­lent blev hy­ret til at la­ve i 2012 og 2013. En af ta­ler­ne hand­le­de om Grundtvig og blev holdt i Mun­keb­jerg Kir­ke i Oden­se i ja­nu­ar 2013. Ind­la­eg­get var til højsko­le-ta­en­ket­an­ken ’Kred­sen’ un­der Dansk Fol­ke­op­lys­nings Sam­råd. I beg­ge til­fa­el­de hav­de ydel­ser­ne ik­ke umid­del­bart no­get med re­gio­nen at gø­re.

Al­li­ge­vel be­tal­te re­gio­nen reg­nin­gen, og ef­ter­føl­gen­de sør­ge­de Carl Holsts se­kre­ta­er for, at re­gio­nen per mail bad den ek­ster­ne kon­su­lent om at sen­de en ny fak­tu­ra, hvor Carl Holsts navn var slet­tet - li­ge­som an­gi­vel­se af ‘for­mål’ og ‘sted’ skul­le fjer­nes. På den må­de blev fak­tu­ra­en ano­ny­mi­se­ret, så det ik­ke kun­ne ses, at de 16.000 kro­ner var gå­et til Carl Holst. Ik­ke før­ste gang Men det var alt­så ik­ke før­ste gang, det ske­te.

»Det skal stå klart og ty­de­ligt, Man har til­sy­ne­la­den­de vidst, at det ik­ke var for­nuf­tigt at an­ven­de skat­tey­der­nes pen­ge på den må­de, og der­for har man aen­dret bi­la­ge­ne

Bent Gre­ve, pro­fes­sor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet

hvad pen­ge­ne er brugt til, og det her vi­ser, at man har haft en prak­sis, som er i strid med god for­valt­nings­skik. Man har til­sy­ne­la­den­de vidst, at det ik­ke var for­nuf­tigt at an­ven­de skat­tey­der­nes pen­ge på den må­de, og der­for har man aen­dret bi­la­ge­ne,« si­ger pro­fes­sor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Bent Gre­ve i kølvan­det på de nye op­lys­nin­ger fra ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­sen.

Ef­ter pla­nen skul­le ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­sen drøf­tes til et åbent ud­valgs­mø­de i for­ret­nings­ud­val­get i Re­gion Syd­dan­mark i dag. Men i går blev punk­tet aen­dret til et så­kaldt ‘luk­ket punkt’, som be­ty­der, at re­gions-med­lem­mer­ne ik­ke må re­fe­re­re hver­ken fra mø­det el­ler rap­por­ten. Iføl­ge re­gions­rå­ds­for­mand Step­ha­nie Lo­h­se (V) hand­ler det dog ik­ke om, at rap­por­ten skal mørkla­eg­ges. Det skyl­des, at Carl Holst end­nu ik­ke har for­kla­ret sig.

»Rap­por­ten skal gø­res helt fa­er­dig, og der skal ta­ges høj­de for de be­ma­er­k­nin­ger, som Carl Holst måt­te ha­ve. Det er den an­be­fa­ling, vi har få­et fra ad­vo­ka­ter­ne, og den føl­ger vi.«

»Det har jeg sva­ert ved at se. I så fald skul­le det hand­le om at be­skyt­te ham i 14 da­ge. Vi mørkla­eg­ger ik­ke no­get, for jeg for­står godt, at of­fent­lig­he­den er in­ter­es­se­ret i rap­por­tens kon­klu­sio­ner,« si­ger Step­ha­nie Lo­h­se.

Ud­over slø­ring af bi­lag sa­et­ter rap­por­ten og­så spørgs­måls­tegn ved co­a­ching-ud­gif­ter for 750.000 kro­ner til Carl Holst over en fe­mårig pe­ri­o­de, her­un­der et kur­sus sam­men med en le­den­de me­d­ar­bej­der til Schweiz, som ko­ste­de 92.000 kro­ner per per­son. Der­u­d­over hav­de Carl Holst og­så 10 avi­ser be­talt af re­gio­nen.

BT har fra kil­der få­et be­kra­ef­tet, at rap­por­ten er loy­alt re­fe­re­ret i Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

I et svar til kon­su­len­ten in­stru­e­rer chef­se­kre­ta­e­ren ef­ter­føl­gen­de kon­su­len­ten i, hvor hun me­ner, at reg­nin­gen skal skri­ves om. Så­le­des at Carl Holsts navn slet­tes, li­ge­som an­gi­vel­se af ’for­mål’ og ’sted’ og­så fjer­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.