Carl Holst: Jeg har ik­ke la­est rap­por­ten UD MED SPRO­GET!

BT - - NYHEDER -

BT fik i går fat i Carl Holst, der hen­vi­ser til sin ad­vo­kat Ka­ro­ly Né­meth.

»Jeg ken­der ik­ke rap­por­ten med al­le dens bi­lag og ma­te­ri­a­le. Jeg har ik­ke få­et den end­nu. Men jeg har for­stå­et, at jeg ik­ke har haft no­get med ano­ny­mi­se­rin­ger­ne af fak­tu­ra­en at gø­re. Og det er jeg glad for, men det har jeg va­e­ret klar over he­le ti­den. Men du må ta­ge kon­takt til min ad­vo­kat Ka­ro­ly Né­meth«

Jeg kom­mer til at re­fe­re­re fra kon­klu­sio­ner­ne i ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­sen, og du er den, der kan sva­re bedst…

»Den ta­ger du ba­re med Né­meth. Jeg har ik­ke få­et det tal­ma­te­ri­a­le, der lig­ger til grund for rap­por­ten, så jeg har ik­ke haft mu­lig­hed for at dyk­ke ned i det bag­ved­lig­gen­de ma­te­ri­a­le. Men du kan rin­ge til min ad­vo­kat.

Iføl­ge ad­vo­ka­tun­der­sø­gel­sen har du få­et ud­ar­bej­det fle­re ta­ler på re­gio­nens reg­ning, som ik­ke hav­de med re­gio­nen at gø­re. Kan du af­vi­se, at det er sket?

»Jeg har ik­ke set de ta­ler end­nu. Så snak li­ge med Né­meth.«

Men du na­ev­ner, at du ved, at rap­por­ten fri­ken­der dig for at ha­ve haft med ano­ny­mi­se­rin­ger­ne af fak­tu­ra­er at gø­re. Hvor ved du det fra, hvis du ik­ke har la­est rap­por­ten?

»Den ta­ger vi se­ne­re,« si­ger Carl Holst, hvor­ef­ter han la­eg­ger på.

Det lyk­ke­des i går ik­ke BT at få fat i Ka­ro­ly Né­meth.

ONS­DAG 11. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.