Ret til mord

BT - - NYHEDER -

ment­lig hyp­no­se - af sin tid­li­ge­re cel­le­kam­me­rat, Bjørn Schouw Ni­el­sen. Beg­ge fik hår­de fa­engsels­straf­fe.

Indtil nu har de fa­er­re­ste tro­et på, at det kun­ne la­de sig gø­re. Men i pro­gram­met be­vi­ser Jan Hel­le­søe, at no­get lig­nen­de fak­tisk er mu­ligt.

»Al­le og en­hver kan la­e­re at gø­re det. Over he­le ver­den kan man ta­ge ud­dan­nel­ser for at bli­ve hyp­no­ti­sør. Det kra­e­ver blot en stor for­stå­el­se af, hvor­dan hyp­no­se samt men­ne­sket fun­ge­rer,« si­ger Jan Hel­le­søe.

I pro­gram­met ud­va­el­ger han en ung mand, den 19-åri­ge Cas­per. Ved hja­elp af en kom­pli­ce­ret pro­ces, hvor de af­gø­ren­de sce­ner ik­ke bli­ver vist på tv, bli­ver han ‘pro­gram­me­ret’ Det er me­get ube­ha­ge­ligt, at det kan la­de sig gø­re

Pe­ter Lund Mad­sen,

hjer­ne­for­sker

til at ad­ly­de Jan Hel­le­søe.

Det en­der med, at Cas­per be­går rø­ve­ri mod et gal­le­ri og un­der­vejs sky­der en sik­ker­heds­vagt tre gan­ge - gan­ske vist med lø­se skud - in­den eks­pe­ri­men­tet bli­ver stop­pet.

»Det er via te­le­fo­nen, jeg sa­et­ter ham i gang. Da jeg rin­ger til ham, er det to ti­mer si­den, jeg har slup­pet em­net (i tran­ce, red.). Jeg tro­e­de fak­tisk ik­ke, at det kun­ne la­de sig gø­re så lang tid ef­ter.«

Den an­er­kend­te hjer­ne­for­sker Pe­ter Lund Mad­sen over­va­e­rer for­sø­get og er ty­de­ligt cho­ke­ret, da skud­de­ne fal­der.

»Det er me­get ube­ha­ge­ligt, at det kan la­de sig gø­re,« si­ger han i pro­gram­met.

Jan Hel­le­søe for­sik­rer, at se­er­ne ik­ke bli­ver ført bag ly­set i det op­sigtsva­ek­ken­de eks­pe­ri­ment.

»Der er ik­ke no­get, der er us­agt. Vi har ik­ke plads til at vi­se al­le tek­nik­ker­ne, men det er ba­re ‘flø­de­skum’ og små de­tal­jer. Alt er gå­et rig­tigt til.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.