Ja, vi har brug for en ad­fa­erds­a­en­dring Nej, bø­der ram­mer de for­ker­te

BT - - DEBAT -

FLEM­M­ING MØL­LER MOR­TEN­SEN

at få prø­vet af, om en even­tu­el bø­de­ord­ning kan aen­dre den løs­slup­ne ad­fa­erd, der er blandt de bor­ge­re, der ik­ke mel­der af­bud. Som bor­ge­re bli­ver vi nødt til at ud­vi­se respekt for, hvor­dan vi bru­ger de of­fent­li­ge til­bud. Der­for er det rig­tig godt at la­ve en for­søgs­ord­ning med bø­der, som man gør i Re­gion Midtjyl­land. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske hold ning er na­tur­lig­vis, at man skal ha­ve respekt for de of­fent­li­ge til­bud, der til­by­des al­le bor­ge­re. Og det har man ik­ke, hvis man ik­ke føl­ger op på hen­ven­del­sen om, at man har en tid på sy­ge­hu­set til un­der­sø­gel­se el­ler kon­trol.

DET ER FINT

LARS ENGBERG

me­get dår­lig idé. Ra­tio­na­let bag for­søgs­ord­nin­gen er, at folk gør det her af ond vil­je og over­dre­ven skø­de­s­løs­hed. Men så­dan tror vi ik­ke, at ver­den ser ud. Der kan vaere nog­le en­kel­te, som er så af­slap­pe­de i for­hold til de­res af­ta­ler med det of­fent­li­ge, at de må­ske går til fri­sø­ren og er li­geg­la­de med, at de og­så har en tid på am­bu­la­to­ri­et. Bø­der kan hja­el­pe på dem. Men det er gan­ske få, og for man­ge an­dre kan det vaere glem­som­hed, der er skyld i, at de ik­ke mø­der op. El­ler og­så er de­res af­bud for­s­vun­det i det sto­re sy­ge­hus­sy­stem. Vi har jo hørt om f.eks. jour­na­ler, der er ble­vet va­ek. Det kan og­så vaere folk, der er ble­vet så sy­ge, at de ik­ke er i stand til at re­a­ge­re.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.