’ ’

BT - - DEBAT -

FRA MIN EGEN

BØ­DER ER TIL

Bø­der ram­mer en mas­se men­ne­sker, der fak­tisk ik­ke fortje­ner det

bag­grund i sy­ge­hus­va­e­se­net ved jeg, hvor kom­pli­ce­ret og fryg­te­ligt det er, at folk har en så skø­de­s­løs ad­fa­erd, at de ik­ke ba­re mel­der af­bud til en af­ta­le på sy­ge­hu­set, når man her gør sig uma­ge med at plan­la­eg­ge tin­ge­ne for at ud­nyt­te res­sour­cer­ne på bedst mu­lig vis. Jeg har op­le­vet, hvor­dan vel­fun­ge­ren­de bor­ge­re, som ik­ke har be­sva­er med at la­e­se et brev el­ler ta­ge mo­bil­te­le­fo­nen op af lom­men, ik­ke gi­ver be­sked.

gen­ga­eld ik­ke så godt, hvis man ram­mer dem, som i for­vej­en har sva­ert ved at for­stå en be­sked i et brev el­ler ik­ke har en sta­bil struk­tur på hver­da­gen. Dem skal der na­tur­lig­vis ta­ges hen­syn til. Men det er vig­tigt at hø­ste er­fa­rin­ger og så fin­de ud af, om man op­når den øn­ske­de ad­fa­erds­a­en­dring.

bø­der ram­mer en mas­se men­ne­sker, der fak­tisk ik­ke fortje­ner det. Man skal bru­ge gu­lerod i ste­det for pisk. Det gør man for ek­sem­pel ved sy­ste­ma­tisk at sen­de sms’er ud med på­min­del­ser om en af­ta­le, som f.eks. tand­la­e­gen gør det.

Lars Engberg

I STE­DET FOR

POINTEN ER, AT

at ud­de­le bø­der bur­de man fin­de ud af, hvad år­sa­ger­ne er til, at folk er ude­ble­vet. Den un­der­sø­gel­se vil man hur­tigt kun­ne la­ve, for man har nav­ne og cpr-num­re på al­le dem, der bli­ver va­ek. Så kan man bed­re la­ve de til­tag, der skal til for at for­mind­ske den spild­tid, der selv­føl­ge­lig er, når folk ude­bli­ver. Men ved at gå di­rek­te over til en sank­tion går man bag­la­ens til va­er­ks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.