Der bli­ver mum­let lidt i S

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og nu­va­e­ren­de ud­vik­lings­ord­fø­rer Met­te Gjer­skov me­ner, at det er på ti­de at ta­ge de­bat­ten om So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes linje på ud­la­en­din­ge­om­rå­det. El­ler som hun twe­e­te­de i dag: ’Vi kan ik­ke BÅ­DE stram­me på flygt­nin­ge OG ska­e­re i na­er­om­rå­der­ne’. Dermed åb­ner Gjer­skov en de­bat, der va­ek­ker ube­ha­ge­li­ge min­der i S. DET ER VAERD at min­de om, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i 10-15 år fik klø på ud­la­en­din­ge­dags­or­de­nen, men ved se­ne­ste valg lyk­ke­des det fak­tisk at luk­ke den flan­ke. Par­ti­et blev end­da, af va­el­ger­ne, vur­de­ret li­ge så go­de som Ven­stre til at hånd­te­re den dags­or­den. Dermed våg­ne­de S fra et langt po­li­tisk ma­re­ridt, der gen­nem ti­den har få­et sto­re pro­fi­ler til at for­la­de par­ti­et. Det var Thor­nings fortje­ne­ste.

Me­get er dog sket si­den den­gang for blot et halvt år si­den. Re­ge­rings­mag­ten er skif­tet, så Ven­stre og DF svin­ger takt­stok­ken i flygt­nin­ge­de­bat­ten, flygt­nin­ge­strøm­men er ta­get til, og selv i Dan­mark kom der fle­re end 10.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter over gra­en­sen i sid­ste uge - trods bliv-va­ek-an­non­cer. Og så er der selv­føl­ge­lig en ny so­ci­al­de­mo­kra­tisk le­del­se, som må­ske ik­ke vil for­hand­le re­ge­rin­gen ud af kon­to­rer­ne, som Thor­ning vil­le i sin tid i op­po­si­tion, men som vil for­hand­le for at ud­gø­re en an­svar­lig op­po­si­tion over for, hvad man op­fat­ter som po­puli­ster­ne i DF. MET­TE GJER­SKOV SI­GER til Jyl­l­landsPo­sten, at det er kom­bi­na­tio­nen af, at S bå­de har va­e­ret pa­rat til at ac­cep­te­re den la­ve in­te­gra­tionsy­del­se til gen­ga­eld for nog­le sa­er­li­ge til­tag over for bør­ne­fa­mi­li­er­ne, og at S ik­ke har af­vist at ac­cep­te­re re­ge­rin­gens be­spa­rel­ser på ud­vik­lings­bi­stan­den: »Det må vaere so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik, at man ik­ke bå­de kan stram­me på flygt­nin­ge og ska­e­re på ud­vik­lings­bi­stan­den. Vi har åb­net for beg­ge de­le. I det po­li­ti­ske ind­hold er man alt­så iføl­ge Gjer­skov gå­et for langt. Nok er nok.

Men Gjer­sko­vs kri­tik hand­ler og­så om no­get an­det. Nem­lig kri­tik af, at man af tak­ti­ske år­sa­ger er pa­ra­te til at gå langt. F.eks. si­ger hun i for­bin­del­se med in­te­gra­tionsy­del­sen: ’Men vi vil­le og­så ac­cep­te­re det ba­re for at kom­me ind ved for­hand­lings­bor­det og stram­me end­nu me­re’. Fra le­del­sen ly­der, at re­ge­rin­gen hav­de sit fler­tal, så man måt­te ac­cep­te­re ud­gangs­punk­tet for for­hand­lin­ger­ne, hvis man vil­le ha­ve ind­fly­del­se. Men det er ik­ke godt nok for Gjer­skov, der hel­le­re så kla­re krav, end at ’vi har mum­let no­get om, at vi sy­nes, det var lidt for hårdt. Men det, sy­nes jeg ae­r­ligt talt ik­ke, er et sa­er­ligt sta­er­kt bud­skab’.

PA­NE­LET Hun er en so­ci­al­de­mo­krat, der kan hø­re gra­es­set gro i sin S-bag­ha­ve

MET­TE GJER­SKOV ER må­ske ik­ke den stør­ste S-stra­teg, men hun er en so­ci­al­de­mo­krat, der kan hø­re gra­es­set gro i sin S-bag­ha­ve. Og når hun si­ger, at ’vi er nok man­ge, der har sva­ert ved at se en selv­sta­en­dig so­ci­al­de­mo­kra­tisk pro­fil, når vi står så ta­et på Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti i ud­la­en­din­ge­spørgs­må­let’, så er det net­op et ud­tryk for, at nog­le gan­ge vil man bla­e­se på den sne­di­ge stra­te­gi - og­så selv­om den vir­ker - hvis den frem­med­gør med­lem­mer­ne fra par­ti­et. Hvis hold­nin­ger­ne i for høj grad bli­ver mast af stra­te­gi­en.

Met­te Gjer­skov har bå­de en po­in­te po­li­tisk, tak­tisk og stra­te­gisk. Den tid­li­ge­re mi­ni­ster har bag­del til si­ne buk­ser! Spørgs­må­let er nu, om en ny S-le­del­se ta­ck­ler den ty­pe kri­tik an­der­le­des end tid­li­ge­re ti­ders, der stil­fa­er­digt for­må­e­de at over­be­vi­se de ue­ni­ge om, at de hav­de an­dre ting at la­ve end at sid­de i Fol­ke­tin­get for S.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.