Tv-krig

BT - - DEBAT -

UORIGINAL Uge for uge tra­ek­ker DRs ’Mon­te Car­lo’-va­er­ter tu­sind­vis af se­e­re til de­res li­ves­how ’Mon­te Car­lo el­sker Jyl­land’, når de i van­lig sa­ti­risk stil ven­der ugens vig­tig­ste hi­sto­ri­er og får be­søg af ak­tu­el­le ga­e­ster. I pro­gram­met, der sen­des hver tors­dag på DR3, har ’Mon­te Car­lo’-dren­ge­ne Pe­ter Fal­k­toft og Es­ben Bjer­re bl.a. be­slut­tet at genop­fin­de den jy­ske del af mar­gu­e­ri­t­ru­ten. Der­for rej­ser de rundt til de ste­der i Jyl­land, som de me­ner, er et be­søg vaerd.

Det er dog ik­ke al­le, der sy­nes, at pro­gram­mer­nes ind­hold er li­ge ori­gi­nalt. På det so­ci­a­le me­die Twit­ter mø­der pro­gram­met nem­lig kri­tik fra en an­den po­pu­la­er DR-va­ert An­ders Lund Mad­sen.

»#Mon­teCar­loEl­skerJyl­land la­ver al­ter­na­tiv Mar­gu­e­ri­t­ru­te, fin­der sjove an­non­cer fra DBA og la­ver fis med en Käh­ler­va­se. Sjit, det er ori­gi­nalt,« skri­ver tv-va­er­ten på Twit­ter.

Med or­de­ne hen­vi­ser An­ders Lund Mad­sen til sin egen bog om ud­kants­dan­mark, som han i 2010 ud­gav sam­men med fo­to­gra­fen Kar­sten An­der­sen un­der tit­len ’Ma­el­kebøt­te­ru­ten, på tur gen­nem det glem­te Dan­mark, det end­nu ik­ke op­da­ge­de Dan­mark - og det Dan­mark, der he­le ti­den er li­ge for­an vo­res øj­ne’. ’Du er en lat­ter­lig gam­mel mand’ An­ders Lund Mad­sens me­nings­til­ken­de­gi­vel­se er ik­ke uven­tet ble­vet la­est af ’Mon­te Car­lo’-va­ert Pe­ter Fal­k­toft.

»@Fe­dea­be (An­ders Lund Mad­sens Twit­ter-navn, red.) du er en lat­ter­lig gam­mel mand, og hvis du en­de­lig vil snak­ke op­hav, så bør vi byt­te dit navn ud med ’Kar­sten An­der­sen’ frem­over,« sva­rer Pe­ter Fal­k­toft igen.

An­ders Lund Mad­sen la­der dog ik­ke Pe­ter Fal­k­toft få det sid­ste ord, så mud­der­kast­nin­gen fort­sa­et­ter:

»Du har ret. Men jeg er en ae­r­lig lat­ter­lig gam­mel mand,« skri­ver han som mod­svar.

Den dan­ske for­fat­ter og ’Troldspej­let’-va­ert Jakob Ste­gel­mann for­sø­ger end­da at ma­ne par­ter­ne til be­sin­dig­hed. På det so­ci­a­le me­die skri­ver han, at imi­ta­tion er den mest op­rig­ti­ge form for smi­ger, man kan få. Hvor­til Pe­ter Fal­k­toft sva­rer:

»Jeg føl­ger det nød­ven­digt at un­der­stre­ge, at det er en for­na­er­mel­se, at @Fe­dea­be (An­ders Lund Mad­sens Twit­ter-navn, red.) tror, at jeg no­gen­sin­de vil­le ’lå­ne fra ham’,« skri­ver ham.

Fej­den eska­le­rer, da Pe­ter Fal­k­toft ret­ter sit mod­svar på grund af en sta­ve­fejl, som i den grad og­så bli­ver be­ma­er­ket af den pro­vo­ke­ren­de An­ders Lund Mad­sen.

»Ha!! An­den gang sid­der den li­ge i ska­bet,« skri­ver han.

På Twit­ter har fle­re bru­ge­re be­ma­er­ket det bizar­re op­trin.

»Det her er en dis­kus­sion, jeg vir­ke­lig ger­ne vil se ud­fol­de sig!!« skri­ver bru­ge­ren Tho­mas Hansen, mens bru­ge­ren Kas­per Lyk­ke­bak på­min­der de to tv-per­son­lig­he­der om at hu­ske det go­de hu­mør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.