Hel­mut Sch­midt -’Den Evi­ge Kans­ler’ - er død

BT - - DEBAT -

TYS­KLAND En af Tys­klands helt sto­re au­to­ri­te­ter er død. Det ske­te tirs­dag, hvor den tid­li­ge­re ty­ske kans­ler Hel­mut Sch­midt sov ind, skri­ver Reu­ters. Hel­mut Sch­midt var si­den An­den Ver­denskrig og til sin død med­lem af det ty­ske so­ci­al­de­mo­kra­ti. Fra 1974 til 1982 op­nå­e­de han lan­dets hø­je­ste em­be­de, da han blev for­bund­skans­ler.

Han var gen­nem he­le sit vir­ke en to­ne­an­gi­ven­de ka­rak­ter, der helt frem til sin død blev an­set som en stor au­to­ri­tet i sit hjem­land. Det blev blandt an­det un­der­stre­get, da det an­er­kend­te ma­ga­sin Va­ni­ty Fair ud­råb­te ham til ’Den evi­ge Kans­ler’. Ind­sats mod ter­ror Han vandt isa­er stor respekt for sin hånd­te­ring af Tys­klands øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger i sin tid som fi­nans­mi­ni­ster midt i 70er­ne, men og­så for sin ind­sats mod ter­r­or­grup­pen Ro­te Ar­mee Frak­tion, der ha­er­ge­de Tys­kland un­der hans re­ge­rings­pe­ri­o­de sidst i 70er­ne.

Gen­nem sin re­ge­rings­tid var han på in­gen må­de ban­ge for at tra­ef­fe sto­re be­slut­nin­ger. Han var for ek­sem­pel man­den, der af­gjor­de, at et kapret Luft­hansa-fly i Mo­ga­dis­hu, So­ma­lia, i 1977 skul­le stormes. Be­slut­nin­gen red­de­de al­le pas­sa­ge­rer og be­sa­et­nin­gen - med und­ta­gel­se af kap­ta­j­nen, som blev myr­det tid­li­ge­re un­der epi­so­den.

Hel­mut Sch­midt blev i 1982 va­el­tet som for­bund­skans­ler på grund af et mi­stil­lids­vo­tum. I ste­det overtog en mand med sam­me for­navn, Hel­mut Ko­hl, for­bunds­sto­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.