VW ud­de­ler ga­ve­kort

BT - - DEBAT -

DI­E­SEL-SKAN­DA­LEN Skan­da­len rul­ler sta­dig i Volkswa­gen ef­ter, at det kom frem, at 11 mio. die­sel­bi­ler in­de­hol­der en sny­desoftwa­re, som har få­et dem til at frem­stå me­re mil­jø­ven­li­ge i test, end de i vir­ke­lig­he­den er. Nu vil Volkswa­gen for­sø­ge at ska­be god stem­ning hos de ame­ri­kan­ske bil­e­je­re, som der­for vil mod­ta­ge 1.000 dol­lar i ga­ve­kort i, hvad virk­som­he­den kal­der, en »goodwill ge­stus«, skri­ver Bloom­berg. »Vi ar­bej­der på at gø­re tin­ge­ne go­de igen,« skri­ver Volkswa­gen på hjem­mesi­den, hvor vre­de bil­e­je­re kan ind­ta­ste et num­mer og fin­de ud af, om de er kva­li­fi­ce­re­de til at mod­ta­ge kom­pen­sa­tion for de­res ufri­vil­li­ge rol­le i en af hi­sto­ri­ens stør­ste bilskan­da­ler.

I slut­nin­gen af sep­tem­ber in­drøm­me­de Volkswa­gen, at man har in­stal­le­ret sny­desoftwa­re i 11 mil­li­o­ner die­sel­bi­ler på ver­dens­plan, som gør, at de ud­le­der min­dre NOxe­mis­sion, når de bli­ver te­stet, end når de rent fak­tisk kø­rer på ve­je­ne. Ale­ne i Eu­ro­pa er ot­te mil­li­o­ner bi­ler på­vir­ket af skan­da­len. Al­vor­li­ge skår Skan­da­len har gi­vet al­vor­li­ge skår i VWs ima­ge, og mindst 200 ame­ri­ka­ne­re har lagt sag an mod VW, si­den skan­da­len be­gynd­te at rul­le. Først og frem­mest er ame­ri­ka­ner­ne vre­de over at skul­le af­le­ve­re de­res bi­ler til va­er­k­ste­det. Men vre­den skyl­des i høj grad og­så, at VW har ud­nyt­tet de­res po­si­tion og la­det mil­li­o­ner af kun­der tro, at de kø­rer rundt i en mil­jø­ven­lig bil.

»Det sid­ste man­ge uger har vi und­skyldt over for vo­res loy­a­le kun­der. Mens vi ar­bej­der ut­ra­et­te­ligt på at ubed­re ska­den, be­der vi om je­res tå­l­mo­dig­hed« skri­ver virk­som­he­den på hjem­mesi­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.