Di­ne ta­en­der kan af­slø­re di­a­be­tes

BT - - DEBAT -

DI­AG­NO­SE Pa­ra­den­to­se kan vaere et tegn på livs­stils­syg­dom­men ty­pe 2-di­a­be­tes.

Det er en op­da­gel­se, der kan vaere med til at red­de liv, si­ger Tor­sten Lauritzen, der er la­e­ge­fag­lig che­f­rå­d­gi­ver i Di­a­be­tes­for­e­nin­gen.

»Tid­lig op­spor­ing og be­hand­ling kan for­bed­re livskva­li­te­ten og red­de liv, da ri­si­ko­en for blod­prop­per og for tid­lig død groft sagt hal­ve­res, hvis di­a­be­tes op­da­ges tid­ligt,« si­ger han.

Pa­ra­den­to­se og di­a­be­tes går hånd i hånd. Og for de 200.000 dan­ske­re, der går rundt uden at vi­de, at de har ty­pe 2-di­a­be­tes, kan et tand­la­e­ge­be­søg ha­ve af­gø­ren­de be­tyd­ning. Husk tjek hos tand­la­e­gen »Tand­la­e­ger­ne kan hja­el­pe med at fin­de pa­tien­ter, som har di­a­be­tes uden at vi­de det, ved at op­for­dre pa­tien­ter med sva­er pa­ra­den­to­se til at sø­ge la­e­ge for at se, om de har di­a­be­tes,« forta­el­ler han.

For dem, der al­le­re­de ken­der de­res di­a­be­tes­di­ag­no­se, er der og­så for­de­le ved at gå til tand­la­e­gen og bli­ve tjek­ket for pa­ra­den­to­se. Ny forsk­ning er nem­lig kom­met frem til, at be­hand­lin­gen af tand­køds­be­ta­en­del­sen fak­tisk har en po­si­tiv ind­fly­del­se på blod­suk­ke­ret, men og­så på an­dre føl­ge­syg­dom­me som øj­en-, ny­re- og hjer­te-kar-syg­dom­me. Det forta­el­ler Pal­le Holm­strup, der er pro­fes­sor på Tand­la­e­ge­sko­len i Kø­ben­havn.

»Be­hand­lin­gen af pa­ra­den­to­se kan sa­en­ke lang­tids­blod­suk­ker­va­er­di­en be­ty­de­ligt, og det kan med­fø­re op til 10 pro­cent la­ve­re dø­de­lig­hed, så det er en rig­tig god idé at få be­hand­let sin pa­ra­den­to­se,« for­kla­rer Pal­le Holm­strup.

Der­for an­be­fa­ler han, at di­a­be­ti­ke­re går til tand­la­e­gen for at bli­ve un­der­søgt for pa­ra­den­to­se.

»Det er vig­tigt at få det tjek­ket, og der­for fo­re­slår vi, at di­a­be­ti­ke­re går til tand­la­e­gen, når de nu har en til­bø­je­lig­hed til at få pa­ra­den­to­se, og når pa­ra­den­to­se kan be­ty­de no­get for de­res syg­doms­for­løb,« si­ger Pal­le Holm­strup.

kan vaere et tegn på livs­stils­syg­dom­men ty­pe 2-di­a­be­tes. Når tand­køds­be­ta­en­del­se ik­ke be­hand­les, ud­vik­ler det sig til pa­ra­den­to­se. Pa­ra­den­to­se er ud­tryk for, at tand­køds­be­ta­en­del­sen har spredt sig til at nå helt ned til tan­dro­den, og det kan fø­re til, at tand­kødslo­m­men bli­ver dy­be­re, og at tan­den en­der med at sid­de løst. Jo me­re al­vor­lig pa­ra­den­to­sen er, des dy­be­re bli­ver tand­kødslo­m­men, og jo me­re lø­se bli­ver ta­en­der­ne. Tand­køds­be­ta­en­del­se og pa­ra­den­to­se er én af de hyp­pigst fo­re­kom­men­de syg­dom­me hos men­ne­sker. Syg­dom­men op­står of­test hos per­so­ner i 30-40 års al­de­ren. Di­a­be­tes re­du­ce­rer tand­kø­de­ts mod­stands­dyg­tig­hed og ev­ne til at he­le. Der­for for­ø­ges ri­si­ko­en for be­ta­en­del­se i tand­kø­det og pa­ra­den­to­se va­e­sent­ligt. Hvis du har di­a­be­tes, har pa­ra­den­to­se of­te et hur­ti­ge­re og me­re al­vor­ligt for­løb, og den er van­ske­li­ge­re at be­hand­le.

Tand­kød som blø­der ved tand­børst­ning

Rødt, ha­e­vet el­ler ømt tand­kød

Kil­de: Tand­la­e­ge­for­e­nin­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.