Fuld fart på dan­kor­tet

BT - - DEBAT -

VA­EKST

»Vi kan der­for kon­sta­te­re, at pri­vat­for­bru­get igen sti­ger pa­ent ef­ter et el­lers sløvt for­år med fald i dan­kor­tomsa­et­nin­gen. Det må si­ges, at vaere en po­si­tiv over­ra­skel­se af de stør­re,« si­ger To­re Tra­mer, der er che­f­a­na­ly­ti­ker hos Nykre­dit.

Han kal­der nyhe­den op­løf­ten­de, for­di det net­op pri­vat­for­bru­get, der skal hol­de gang i op­svin­get.

»De se­ne­ste må­ne­ders ge­ne­rel­le frem­gang i dan­kor­tomsa­et­nin­gen be­kra­ef­ter os da og­så i, at far­ten i dansk øko­no­mi igen er på vej op,« si­ger To­re Stra­mer.

Han til­fø­jer, at der er me­get, der pe­ger på en fort­sat frem­gang i pri­vat­for­bru­get – bl.a. In­ter­es­sen for ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sens (V) egen ud­dan­nel­ses­ma­es­si­ge bag­grund har va­e­ret mas­siv de se­ne­ste uger. Nu ta­ger mi­ni­ste­ren selv kon­se­kven­sen af de­bat­ten og la­eg­ger si­ne ud­dan­nel­ses­pa­pi­rer frem til me­di­er­ne.

»Jeg kan se, at nog­le me­di­er dra­ger tvivl om min ud­dan­nel­ses va­li­di­tet. Der­for vil jeg nu til­by­de dem at se mi­ne ud­dan­nel­ses­pa­pi­rer,« si­ger Es­ben Lun­de Lar­sen i en skrift­lig kom­men­tar.

Mi­ni­ste­ren kom i mod­vind, for­di han på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de op­ly­ste, at han har en kan­di­dat­grad i te­o­lo­gi fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor han la­e­ste fra 2001-08. Høj­kri­sten te­o­lo­gi Men iføl­ge Ek­stra Bla­dets op­lys­nin­ger la­e­ste Es­ben Lun­de Lar­sen i fle­re år et an­det sted end på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, nem­lig på en pri­vat, høj­kri­sten te­o­lo­gi­ud­dan­nel­se i Nor­ge, kal­det Misjons­høgsko­len. er ren­ter­ne fort­sat la­ve, be­ska­ef­ti­gel­sen sti­ger, bo­lig­pris­stig­nin­ger­ne bre­der sig ud i lan­det, og der er ud­sigt til de hø­je­ste re­al­løns­stig­nin­ger i seks år. Kon­takt­løs be­ta­ling Si­den au­gust har man­ge af lan­dets ban­ker ud­stedt Dan­kort med mu­lig­hed for kon­takt­løs be­ta­ling, og al­le­re­de nu har me­re end 300.000 dan­ske­re mod­ta­get et.

Den nye kon­takt­lø­se funk­tion gør det mu­ligt at fo­re­ta­ge køb un­der 200 kro­ner uden at skul­le bru­ge sin PIN-ko­de.

»Ef­ter­hån­den som ud­bre­del­sen af kor­tet sti­ger, gør end­nu fle­re bu­tik­ker sig og­så klar til at ta­ge imod kon­takt­lø­se be­ta­lin­ger,« si­ger Jep­pe Juul-An­der­sen, der er vi­ce­di­rek­tør i Nets.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.