Le­ne om for­hol­det til Poul: Det var enormt an­stren­gen­de

BT - - DEBAT -

KNAS I KAERLIGHEDEN eget telt sam­men med si­ne ven­ner, i ste­det for at ’flyt­te sam­men’ med sin nye brud. Par­ret var sam­men til par­te­ra­pi i Kø­ben­havn un­der festi­va­len for at for­sø­ge at af­hja­el­pe de­res dår­li­ge kom­mu­ni­ka­tion, men ud­over den ’ses­sion’ til­brag­te de ny­gif­te kun gan­ske kort tid sam­men.

»Vi var hos psy­ko­lo­gen om for­mid­da­gen, og så skul­le vi mø­des om ef­ter­mid­da­gen på Roskil­de, men det var ba­re enormt an­stren­gen­de. Jeg fik ind­tryk af, at han slet ik­ke kun­ne over­skue, at jeg var der,« ly­der det fra Le­ne.

Tv-se­er­ne kun­ne i går af­tes føl­ge, hvor­dan Le­ne mød­tes med Poul og hans ven­ner, men at den 31-åri­ge Poul ser ud til at vaere util­pas ved si­tu­a­tio­nen. Og prik­ken over i’et er, da han kø­ber øl til he­le flok­ken – und­ta­gen Le­ne:

»Jeg sag­de da med det sam­me: ’Hvor­for har du ik­ke købt en øl til mig?’ Det var jo vildt un­der­ligt. Men det hav­de han ik­ke li­ge ta­enkt over,« forta­el­ler hun. Hun hav­de el­lers syn­tes, at mø­det med psy­ko­lo­gen hav­de va­e­ret po­si­tivt:

»Der blev sat lidt fle­re ord på, hvor­dan Poul hav­de det. Det gjor­de, at jeg hav­de nem­me­re ved at for­stå det he­le. Vi snak­ke­de om, at jeg hav­de va­e­ret lidt hur­tig til at snak­ke om de lidt me­re al­vor­li­ge ting. Det hav­de vir­ket lidt vold­somt for ham,« si­ger hun og til­fø­jer, at hun fle­re gan­ge tog ini­ti­a­tiv til at la­ve no­get sam­men med Poul – uden held.

Føl­te sig ale­ne

»Jeg syn­tes, det var sva­ert, for­di jeg var kom­met over til ham. Selv­om vi har fa­el­les ven­ner, så var jeg ale­ne,« for­kla­rer Le­ne, der li­ge­som Poul har la­est på Roskil­de Uni­ver­si­tet.

»Jeg føl­te ik­ke, at han tog imod mig. Men jeg kun­ne og­så godt se, at han syn­tes, det var an­stren­gen­de. Men jeg blev lidt ked af det og vid­ste ik­ke helt, hvad jeg skul­le gø­re af mig selv,« til­fø­jer hun.

Selv­om det ik­ke ser ud til at vaere den helt sto­re ka­er­lig­hed mel­lem Le­ne og Poul, så for­try­der Le­ne ik­ke, at hun valg­te at del­ta­ge i ’Gift ved før­ste blik’. Og hun har hel­ler ik­ke no­get bud på, hvad hun kun­ne ha­ve gjort an­der­le­des:

»Al­ting gik me­get sta­ertk! Jeg føl­te, jeg gjor­de, hvad jeg kun­ne – og på det tids­punkt var der kun gå­et en uge.«

Om Le­ne og Poul en­der med at bli­ve sam­men, ef­ter eks­pe­ri­men­tet er slut, vil vi­se sig den 24. novem­ber, når DR sen­der sid­ste af­snit af pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.