Kul­tur

BT - - KULTUR -

no­get stør­re og skal kun­ne la­e­se det,« forta­el­ler Krebs.

Ef­ter års op­takt er de to ven­ner nu gå­et dybt ind på hin­an­dens ba­ne­halv­del, na­er­me­re be­stemt i stu­di­et, og helt ind til at kri­ti­se­re den an­dens tek­ster, b-styk­ker og spil­lestil, som el­lers nor­malt er ’no go’ for gar­ve­de so­li­ster, der godt selv ved, hvor ska­bet skal stå. Ek­stremt ner­ve­be­to­net »Det var det, vi vil­le. Det her har al­drig skul­let vaere, og har hel­ler ik­ke va­e­ret, et hyg­ge­pro­jekt. Der sker, at folk bli­ver så ’laid ba­ck’, når de slår sig sam­men, at il­den går ud. Vi har in­ve­ste­ret og sat­set, og gå­et dybt ind på hin­an­dens om­rå­der, hvil­ket har va­e­ret ek­stremt ner­ve­be­to­net, og det har da slå­et gni­ster in­di­mel­lem. Vi kan kom­me op at ska­en­des over Vi blev jo sim­pelt­hen for­ført af ro­ck’n’roll, og det er no­get af den so­und, vi er vendt til­ba­ge til den­ne gang

Mi­cha­el Falch

en sa­et­lis­te. Vi har ik­ke va­e­ret hin­an­dens ’plea­se­re’, men har grund­la­eg­gen­de respekt for det, vi hver isa­er kan og står for,« forta­el­ler Krebs

»Vi har prø­vet at ud­for­dre og få de bed­ste ting frem i hin­an­den, f.eks. sy­nes jeg, at Poul er en me­ster i novel­le­forta­el­lin­gen, og det har jeg prø­vet at frem­me hos ham. Men det kra­e­ver sin mand at kun­ne rum­me hans ego. Må­ske fun­ge­rer det og­så den an­den vej rundt, men det tror jeg nu ik­ke... hae.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.