Fore­ver

BT - - NAVNE -

Nir­va­na il­lu­stre­res på me­re trist fa­con, da Kurt Co­bain i sit selv­mord­s­brev ci­te­re­de ca­na­di­e­rens udø­de­li­ge stro­fe: ’It’s bet­ter to burn out / than to fa­de away’. Sam­ti­dig er han et hør­bart for­bil­le­de for et utal af af­da­em­pe­de og aku­stisk ori­en­te­re­de sangs­me­de fra Kurt Vi­le til Co­nor Oberst. Han er til sta­dig­hed en in­spira­tion.

Hans ud­tryk spa­en­der fra blid folkpo­esi i ’Heart Of Gold’, ’Help­less’ og ’Har­vest Moon’, til råt hug­gen­de lus­sin­ger som ’Cin­na­mon Girl’, ’Cor­tez The Kil­ler’ og pro­gra­mer­kla­e­rin­gen ’Ro­ck­in’ In The Free Wor­ld’, hvor hans ynd­lings­gu­i­tar ’Old Bla­ck’ blø­der stø­jen­de ka­ska­der. Al­le stjer­ne­ek­semp­ler på hans sik­re ev­ne til at skri­ve tid­lø­se klas­si­ke­re.

Af sam­me grund er han op­ta­get i Ro­ck and Roll Hall Of Fa­me he­le to gan­ge – som so­list og med Buf­fa­lo Spring­fi­eld.

Yo­ung er en ak­tiv mil­jø­for­ka­em­per, hvis tour­bus rul­ler ud på lan­de­ve­je­ne med ozon­ven­lig bi­o­di­e­sel i tan­ken, og sam­ti­dig er han en mar­kant stem­me i den po­li­ti­ske de­bat, hvor se­ne­st Do­nald Trump har få­et ver­ba­le fin­ker. Blandt hans ma­er­kesa­ger er støt­ten til fa­mi­lie­e­je­de land­brug og han­di­cap­pe­de børns vil­kår.

Yo­ung har selv to børn med sva­e­re fy­si­ske han­di­cap, så hvert år ar­ran­ge­rer han Brid­ge School Be­ne­fit Con­cert, hvor der sam­les ind til at bed­re vil­kå­re­ne. Tak for mu­sik­ken Han in­stru­e­rer film, skri­ver bø­ger og el­sker mo­delt­og! En ak­tiv og enig­ma­tisk 70-årig, der hver­ken er ud­bra­endt el­ler fa­det ud i glem­s­len. Og søgs­må­let, det end­te selv­føl­ge­lig med, at Gef­fen gav ham en und­skyld­ning. Tak for den smuk­ke mu­sik, umi­sken­de­li­ge On­kel Neil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.