Ga­le-Gu­i­det­ti bral­rer løs igen

BT - - PLAYOFF-GYSER -

EN OR­DENT­LIG MUNDFULD Gu­i­det­ti er alt det, Zla­tan er – ba­re uden det sam­me sto­re ta­lent. Skal man bru­ge en god over­skrift, er den blon­de an­gri­ber en sten­sik­ker le­ve­ran­dør. Og det bli­ver ud­nyt­tet i Sto­ck­holm. Det er et kendt pro­blem for man­ge fod­bold­spil­le­re i mø­det med jour­na­li­ster, at de kan stå med fo­kus fra ti dik­ta­fo­ner og ka­me­ra­er det ene øje­blik for der­ef­ter at se samt­li­ge lin­ser pe­ge et helt an­det sted hen mi­nut­tet ef­ter, når der kom­mer en me­re in­ter­es­sant spil­ler.

Gu­i­det­ti stjal op­ma­er­k­som­he­den fra Emil Fors­berg ved sit rund­bord un­der Fri­ends Are­na, da han kom ind og med sin vel­kend­te ener­gi­ske fremto­ning var klar til at ser­ve­re en skud­sal­ve mod syd­vest.

»Det er dem, der er fa­vo­rit­ter, og det er en ka­ta­stro­fe, hvis de ik­ke går vi­de­re. Jeg vil­le ik­ke byt­te en ene­ste af de­res spil­le­re med en af vo­res. Jeg er su­per-til­freds med at spil­le for det

1.

Jo­hn Gu­i­det­ti spi­ste da­gen før sin 20 års fødselsdag dår­lig mad. Det vi­ste sig se­ne­re, at han var ble­vet ramt af cam­py­lo­ba­cter, og da han plud­se­lig blev mid­ler­ti­dig lam i det ene ben, måt­te han ind­la­eg­ges. Han var sen­ge­lig­gen­de i to må­ne­der, in­den han be­gynd­te genop­tra­e­ning.

2.

Gu­i­det­ti fik tid­li­ge­re på året pro­ble­mer, for­di han i et hol­land­sk tv-show hav­de sun­get en hån­lig sang om Glas­gow Ran­gers’ fans. På det tids­punkt spil­le­de sven­ske­ren i Cel­tic. Det, der gjor­de san­gen så kon­tro­ver­si­el, var den yder­ligt­gå­en­de tekst, der stik­ker til den af­grunds­dybe kløft mel­lem den ka­tol­ske klub, Cel­tic, og pro­te­stan­ti­ske Ran­gers. Selv ik­ke sven­ske lands­hold,« sag­de Jo­hn Gu­i­det­ti uden tan­ke for den sto­re selv­mod­si­gel­se, han li­ge hav­de bral­ret af.

I ste­det for­søg­te han igen at skub­be pres­set over på den an­den si­de af Øre­sund.

Som en form for re­pri­se af op­tak­ten til som­me­rens U21-EM-se­mi­fi­na­le mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark hav­de an­gri­be­ren et øn­ske om at ta­en­de sig selv med en over­be­vis­ning om, at Dan­mark un­der­vur­de­rer sven­sker­ne.

»De er jo gla­de for at mø­de os, og vi har ik­ke slå­et dem i fle­re år, så det vil vaere skidt for dem (hvis Dan­mark ta­ber, red.),« sag­de Gu­i­det­ti. Gal i skral­den Det var Gu­i­det­ti, der i som­mer gik di­rek­te ind for­an rul­len­de ka­me­ra­er og kald­te det dan­ske U21-lands­hold for det dår­lig­ste, Sve­ri­ge hav­de mødt ved slut­run­den. Han var op­pe at kø­re, og han hav­de for­stå­et det som om, at de dan­ske dren­ge så ned på Sve­ri­ge. Det for­try­der han ik­ke, for­tal­te han. Det var ba­re fø­lel­ser, der skul­le ud.

»En­gang imel­lem si­ger folk, at du er lidt gal, Jo­hn. Jeg si­ger: ’Ja, jeg er gal, men så­dan er jeg’,« si­ger Gu­i­det­ti.

Og fø­lel­ser er en del af dren­gen, der har le­vet en del af sin barn­dom i

3.

4.

5.

Ke­nya, da fa­de­ren skul­le vaere skole­le­der på den sven­ske sko­le i Nairo­bi. Gu­i­det­ti er som en bok­ser til en ind­vej­ning. Lidt op­hid­set – el­ler må­ske ba­re top­ta­endt på den må­de, hvor det vi­ser sig i den in­ten­si­tet, han le­ve­rer si­ne svar med. Der­for er der in­gen, der er i tvivl om sand­he­den i det, når Gu­i­det­ti mel­der sig klar til kamp med små-ag­gres­siv stem­me­fø­ring.

»Jeg er sygt mo­ti­ve­ret! Og sygt spa­endt op! Det bli­ver fan­ta­stisk fedt.«

»Jeg har må­ske al­drig va­e­ret så mo­ti­ve­ret til en kamp før,« slår Gu­i­det­ti fast.

Spørgs­må­let er så ba­re, om Daniel Wass’ Cel­ta Vi­go­kam­me­rat får lov at bru­ge sin ener­gi på ba­nen, el­ler bli­ver tvunget til at sid­de og dir­re ude på ba­en­ken ved si­den af Erik Ham­rén.

Jo­hn Gu­i­det­ti slip­per ube­rørt fra at spø­ge med re­li­gion.

Da Sve­ri­ge i som­mer hav­de slå­et Dan­marks U21-hold med 4-1 i se­mi­fi­na­len, blev Jo­hn Gu­i­det­ti i se­kun­der­ne ef­ter kam­pen in­ter­viewet af den sven­ske si­de­linje­repor­ter, Pa­tri­ck Ekwall. Og Gu­i­det­ti stjal fuld­sta­en­dig showet. Når han ik­ke kram­me­de Ekwall, råb­te han af det dan­ske hold, der var ’det dår­lig­ste’ Sve­ri­ge hav­de mødt ’ og ’kun hav­de det i mun­den’. Ef­ter­føl­gen­de und­skyld­te Gu­i­det­ti over for dan­sker­ne.

Ef­ter at ha­ve sco­ret til 1-0 13 mi­nut­ter før tid for Fey­eno­ord i en kamp mod Waalwi­jk i 2012, valg­te Gu­i­det­ti at fejre sig selv og sit straf­fes­parks­mål ved at smi­de trøj­en. Der var ba­re li­ge et en­kelt pro­blem med den be­slut­ning: Sven­ske­ren hav­de i for­vej­en et gult kort, og han blev der­for smidt ud med sin ad­var­sel num­mer to for at smi­de trøj­en. Waalwi­jk ud­lig­ne­de tre mi­nut­ter før tid.

Jo­hn Gu­i­det­ti var i sit livs form som 19-årig le­jes­vend i Fey­eno­ord, men klub­ben hav­de ik­ke råd til at be­hol­de ham, og så kun­ne han se frem til at ven­de til­ba­ge til Man­che­ster Ci­ty. Det hav­de han dog ik­ke lyst til, hvis ik­ke klub­ben gav ham et trø­je­num­mer, der in­di­ke­re­de, at han skul­le spil­le. Han vil­le kun vaere i en klub, der gav ham num­mer 9 el­ler 10.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.