Sve­ri­ge og spin­ne­ri­et

BT - - PLAYOFF-GYSER -

LAD OS SKRUE ti­den tre en halv må­ned til­ba­ge. Vi er i den tjek­ki­ske ho­ved­stad, Prag, og Dan­mark og Sve­ri­ge skal mø­des i se­mi­fi­na­len ved U21-EM.

I op­tak­ten til kam­pen bli­ver så­vel den da­va­e­ren­de U21-land­stra­e­ner, Jess Thorup, som hans spil­le­re na­tur­lig­vis spurgt, hvad de me­ner om at mø­de sven­sker­ne. Sva­re­ne er op­ti­mi­sti­ske, men sam­ti­dig respekt­ful­de. Jeg ved det, for jeg var selv blandt spør­ger­ne.

Be­va­res, Uf­fe Bech får sagt ’øn­ske­mod­stan­der’, men det bli­ver sagt i kon­tekst med de øv­ri­ge mu­li­ge mod­stan­de­re fra me­re tra­di­tions­ri­ge fod­bold­na­tio­ner som Eng­land, Portu­gal og Ita­li­en. Og­så Thorup får sagt, at han er me­re til­freds med at mø­de sven­sker­ne, end et klogt spil­len­de ita­li­ensk hold.

Men det er sagt med den stør­ste respekt for det sven­ske hold, der har bå­de im­po­ne­ret og over­ra­sket ved at nå til de sid­ste fi­re. Så­le­des or­de­ne fra af­sen­de­rens si­de.

MEN SOM DET en­gang imel­lem er til­fa­el­det, kan af­sen­de­ren og mod­ta­ge­ren få to vidt for­skel­li­ge ting ud af et bud­skab.

Da ud­mel­din­ger­ne når den sven­ske lejr, er respek­ten så­le­des pist for­s­vun­det. Det ene­ste, der er til­ba­ge, er dan­sker­nes hån af Sve­ri­ge som øn­ske­mod­stan­der. Al­le nu­an­cer er støv­su­get va­ek, og sven­sker­ne har hørt det, de vil.

I et skønt sam­ar­bej­de bli­ver de sven­ske me­di­er og tra­e­ner­ne og le­der­ne i den sven­ske trup eni­ge om, at det er de­res sand­hed, der står til tro­en­de, og beg­ge par­ter bru­ger den dan­ske ’ar­ro­gan­ce’ som en rød klud. Un­der for­ker­te for­ud­sa­et­nin­ger ta­en­der sven­sker­ne op un­der sig selv. Kort ef­ter ban­ker Sve­ri­ge Dan­mark ud af EM med 4-1. I DIS­SE DA­GE gen­ta­ger hi­sto­ri­en sig. Pra­e­cis som den var for få må­ne­der til­ba­ge, men den­ne gang på A-lands­holds­ni­veau og med de to af­gø­ren­de play­off-kam­pe til na­e­ste års EM som om­drej­nings­punk­tet.

Her i Sto­ck­holm, hvor jeg og en god kol­le­ga be­fin­der os he­le ugen, ly­der hi­sto­ri­en, at lod­tra­ek­nin­gen til de to play­off-kam­pe fra dansk si­de er ble­vet op­fat­tet som en ren drøm.

’I Dan­mark jub­ler de over at mø­de et svagt svensk hold’, hed­der den gen­nem­gå­en­de forta­el­ling, som sven­sker­ne forta­el­ler sig selv og hin­an­den.

Men forta­el­ler de sand­he­den? Det sy­nes jeg ik­ke. Jeg har per­son­ligt ik­ke hørt den sto­re kon­fet­tis­prøjten­de ju­bel. Har vi jublet over den hy­pe, der er i for­bin­del­se med et ri­va­l­op­gør mod sven­sker­ne? Ja. Har vi va­e­ret gla­de for at und­gå Ukrai­ne? Ja, vi har. Men har vi skudt med fyr­va­er­ke­ri og druk­ket champag­ne ved tan­ken om, at det er Zla­tan Ibra­him­ovic og co., der er sid­ste for­hin­dring for en dansk EM-bil­let? Det har jeg ik­ke op­le­vet. SVEN­SKER­NE FOR­SØ­GER SIG med sam­me spin-num­mer som i som­mer. De kry­ber ned i rol­len som un­der­dog, mens de sa­et­ter ild til de­res spil­le­re ved at fo­ku­se­re på en dansk ar­ro­gan­ce og et rin­ge rød-hvidt syn på de blå-gu­le. De for­dre­jer sand­he­den, mens de sen­der pres­set en tur over Øre­sunds­bro­en. Det er godt og klogt la­vet.

Er det sym­pa­tisk? Ik­ke vold­somt. Men det var ra­sen­de ef­fek­tivt i som­mer. Den­gang hav­de Jess Thorup ik­ke et mod­tra­ek til den mo­ti­va­tion og vre­de, sven­sker­ne kom med. Det hav­de de dan­ske spil­le­re hel­ler ik­ke.

Den­gang blev Dan­mark ud­ma­nøv­re­ret. Ik­ke ba­re på ba­nen, men

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.