Un­gen

BT - - PLAYOFF-GYSER -

DET HAR DE VUN­DET

ZLA­TAN HAR VUN­DET:

DER­U­D­OVER:

BENDT­NER HAR VUN­DET:

DER­U­D­OVER:

28. maj 2014: Ni­ck­las Bendt­ner og Zla­tan Ibra­him­ovic er ik­ke ba­re frem­ra­gen­de fod­bold­spil­le­re, de er og­så to sto­re Zla­tan og ap­pels­i­nen: Zla­tan er kendt for si­ne man­ge guld­korn, hvoraf en af de stør­ste må vaere lat­ter­lig­gø­rel­sen af den sto­re nor­ske an­gri­ber Jo­hn Ca­rew, som i 2002 kri­ti­se­re­de Zla­tan Ibra­him­ovic. Zla­tan sva­re­de skar­pt igen i me­di­er­ne. »Det Ca­rew kan gø­re med en fod­bold, kan jeg gø­re med en ap­pels­in.« Bendt­ner og Ba­ro­nes­sen: Ni­ck­las Bendt­ner dan­ner i dag par med sku­e­spil­le­rin­den Julie Zan­gen­berg, men blev i 2010 en del af Dan­marks vel nok mest ce­le­bre par, da han ind­led­te et storm­fuldt for­hold til ba­ro­nes­sen Ca­ro­li­ne Fle­m­ing. Sam­men fik de søn­nen Ni­cho­las, in­den de kort ef­ter gik fra hin­an­den. Ca­ro­li­ne Fle­m­ing har ef­ter­føl­gen­de be­teg­net for­hol­det som et ’magisk’ og ’uforg­lem­me­ligt’ even­tyr. ka­rak­te­rer, der un­der­vejs i kar­ri­e­ren har va­e­ret i me­di­er­ne for me­get me­re end de­res ev­ner med den lil­le run­de. Don’t mess with Zla­tan: I 2012 ud­kom Zla­tan Ibra­him­ovic’ bi­o­gra­fi ’Jeg er Zla­tan’, hvor han blandt an­det be­skri­ver, hvor­dan han kom i clinch med sin da­va­e­ren­de hold­kam­me­rat i Ajax Am­ster­dam, Ra­fa­el van der Vaart. I Ajax-ti­den blom­stre­de en ri­va­li­se­ring mel­lem de to, der ty­de­ligt kom til ud­tryk i en land­skamp mel­lem Hol­land og Sve­ri­ge, hvor hol­la­en­de­ren blev ska­det ef­ter en hård Zla­tan-ta­ck­ling. Van der Vaart be­skyld­te Zla­tan for at ha­ve ska­det ham med vil­je, hvor­til Zla­tan sva­re­de:

»Hvis du be­skyl­der mig igen, bra­ek­ker jeg beg­ge di­ne ben, og den­ne gang bli­ver det med vil­je.«

I lø­bet af kar­ri­e­ren er Zla­tan ja­evn­ligt ble­vet be­skyldt for at spil­le svinsk og er fle­re gan­ge lø­bet ind i ka­ran­ta­e­ner. Bendt­ners es­ka­pa­der: Man kan ik­ke se til­ba­ge på Ni­ck­las Bendt­ners kar­ri­e­re uden at kom­me for­bi hans ef­ter­hån­den man­ge es­ka­pa­der. Skan­da­ler der har va­e­ret med til gang på gang at ka­ste ham i me­di­e­møl­len ver­den over.

Der har va­e­ret di­ver­se far­tover­tra­e­del­ser i Eng­land, an­kla­ger om ha­er­va­erk li­ge­le­des i Eng­land og va­erst af al­le spi­ri­tus­kørs­len i Kø­ben­havn i for­å­ret 2013. Det ko­ste­de ham en fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet i tre år, en bø­de på 842.000 kro­ner og en mid­ler­ti­dig ude­luk­kel­se fra Mor­ten Ol­sens lands­hold.

59 mål i 109 land­skam­pe og sta­tus som en af ver­dens bed­ste an­gri­be­re. I nor­disk re­gi er der i øje­blik­ket Zla­tan Ibra­him­ovic og al­le de an­dre, men så er det jo godt, vi har sta­ti­stik­ken at la­e­ne Dan­mark-Sve­ri­ge: 1-0 Mål: Daniel Ag­ger (Bendt­ner ik­ke med) Dan­mark-Sve­ri­ge: 2-0 Mål: NI­CK­LAS BENDT­NER og Mi­cha­el Kro­hn-De­hli (Beg­ge med) Dan­mark-Sve­ri­ge: 1-0 Mål: Jakob Poul­sen (Beg­ge med) os op ad. For det kan godt vaere, at Ni­ck­las Bendt­ner al­drig når i na­er­he­den af sin sven­ske kol­le­gas ni­veau, men når det ga­el­der de ind­byr­des kam­pe på lands­hol­det, har den dan­ske an­gri­ber Sve­ri­ge - Dan­mark: 0-1 Mål: Tho­mas Ka­h­len­berg (Beg­ge med) Sve­ri­ge- Dan­mark: (Beg­ge med) over­ta­get. I seks A-land­skam­pe mod Dan­mark har Ibra­him­ovic al­drig sco­ret, mens Bendt­ner i si­ne fem A-land­skam­pe mod sven­sker­ne har sco­ret en en­kelt gang. Tag den, Zla­tan! Dan­mark -Sve­ri­ge: 0-3 (skri­ve­bord­s­sejr) (Zla­tan ik­ke med) Dan­mark-Sve­ri­ge 2-2 Mål: 2 x Jon Da­hl To­mas­son, Hen­rik Lars­son og Mat­ti­as Jon­son (Bendt­ner ik­ke med)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.