Zla­tan og de 10 s Da­gens Zla­tan

BT - - PLAYOFF-GYSER -

IBRA­HIM­OVIC BE­STEM­MER Han er vant til at bli­ve spil­let fri for­an mål af Án­gel Di María. Thi­a­go Silva og David Lu­iz sør­ger for, at han ik­ke be­hø­ver at for­sva­re. Og Edin­son Ca­va­ni ord­ner må­le­ne, hvis han selv har en dår­lig dag i fel­tet. Zla­tan Ibra­him­ovi­cs hver­dag er som en del af et hold af ver­dens­stjer­ner, men når stjer­nen fly­ver fra Pa­ris til Sto­ck­holm, kom­mer hold­kam­me­ra­ter­ne plud­se­lig fra IFK Nor­rköping, IFK Göte­borg og tyr­ki­ske Mer­sin Id­man Yur­du. Klub­ber, hvis spil­le­re vil­le sprin­te for at vin­de kam­pen om Ibra­him­ovi­cs trø­je ef­ter 90 mi­nut­ter.

Hi­sto­ri­en om Zla­tan Ibra­him­ovic og det sven­ske lands­hold er hi­sto­ri­en om en kej­ser og ti tje­ne­ste­folk.

»Jeg har set op til ham he­le mit liv. Hvert hold han skif­te­de til, fulg­te jeg med og holdt med. Jeg var In­ter­fan, jeg var Ju­ve-fan, jeg var al­ting. Jeg skif­te­de, hver gang han skif­te­de. Det har va­e­ret en drøm at spil­le med ham,« si­ger Jo­hn Gu­i­det­ti om Zla­tan Ibra­him­ovic.

Ibra­him­ovic og det sven­ske lands­hold er i de­res an­det ka­pi­tel, og det ka­pi­tel er alt­så med kna­eg­ten fra Ro­sen­gård som den ab­so­lut­te le­der og om­drej­nings­punkt. Det var det, der skul­le til, hvis Ibra­him­ovic skul­le kom­me til­ba­ge fra sit lands­holds­stop i be­gyn­del­sen af 2010. Ham­rén var net­op til­t­rå­dt som land­stra­e­ner, da hans stør­ste stjer­ne for­lod ham.

Den tid­li­ge­re AaB-tra­e­ner be­slut­te­de sig for at over­be­vi­se Ibra­him­ovic.

ONS­DAG 11. NOVEM­BER 2015 Han tog til Mal­mø, snak­ke­de tre-fi­re ti­mer med Ibra­him­ovic og be­slut­te­de at gø­re ham til an­fø­rer samt et om­drej­nings­punkt og en ga­li­ons­fi­gur for de un­ge lands­holds­spil­le­re. Det har han va­e­ret si­den.

»I om­kla­ed­nings­rum­met er det en spil­ler, man lyt­ter til. Med hans kva­li­tet og hans rutine er det en spil­ler, man ser op til. Han er en fan­ta­stisk fyr, og han vil hol­det det bed­ste. Når han ta­ler, lyt­ter al­le,« si­ger Gu­stav Svens­son fra IFK Göte­borg og for­sø­ger at gi­ve et ind­blik i sin ver­dens­stjer­ne-kol­le­gas va­e­re­må­de.

»Man får spørgs­må­let om, hvor­dan Zla­tan er. Men al­le har et bil­le­de af, at han er yd­myg og en hold­spil­ler. Han be­kym­rer sig om de gut­ter, der er om­kring ham.«

På Fri­ends Are­na i Sto­ck­holm, hvor det sven­ske lands­hold for­be­re­der sig til play­off-du­el­len mod Dan­mark, lug­ter der na­e­sten af respekt helt op­pe på pres­se­plad­ser­ne, når Ibra­him­ovic be­va­e­ger sig rundt på ba­nen. Han lig­ger for­re­st, når der skal la­ves øvel­ser på måt­te, han la­ver sjov og lø­ber om kap med Ola Toi­vo­nen, når der skal var­mes op, og han er i kon­stant bold­be­rø­ring og li­ge så kon­stant for­svars­for­na­eg­ten­de, når de spil­ler syv mod syv.

Det er Ibra­him­ovic, der hen­ven­der sig først til si­ne hold­kam­me­ra­ter. Ik­ke om­vendt. Og Ibra­him­ovic er of­test i kon­takt med én med­spil­ler ad gan­gen. Man­dag var det Mar­tin Ols­son, i går Ola Toi­vo­nen. Skul­le man sid­de til­ba­ge og ta­en­ke, at Zla­tan Ibra­him­ovic ik­ke er be­vidst om sin rol­le på hol­det, ta­ger man fejl. Hans selv­til­lid og selvva­erd er skyhøjt. Han ved godt, at han er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.