Små sven­ske­re Så me­get stør­re er Zla­tan

BT - - PLAYOFF-GYSER -

ONS­DAG 11. NOVEM­BER 2015 vig­tig­ste mand for et­hvert hold, han spil­ler på. Selv et med Thi­a­go Silva, David Lu­iz, Edin­son Ca­va­ni og Án­gel Di María.

»Den dag, jeg for­la­der klub­ben (Pa­ris SG, red.), kan jeg si­ge til mig selv, at jeg var med til at star­te det. Og det er ble­vet det, som det er i dag, tak­ket vaere mig. Det er let at kom­me nu, når alt al­le­re­de fly­der. Men jeg var her fra star­ten, da vi egent­lig ik­ke hav­de no­get, da klub­ben var helt an­der­le­des – med al respekt. Min egen rol­le er den sam­me, selv­om der skri­ves en del. Der er kun én boss på hol­det. Al­le ved, hvem det er,« sag­de Zla­tan Ibra­him­ovic i et in­ter­view med Af­ton­bla­det, in­den han fik lov at be­kra­ef­te, hvem bos­sen er.

»Selv­føl­ge­lig.«

Er Zla­tan Ibra­him­ovic bos­sen i Pa­ris, er han ene­her­ske­ren på det sven­ske lands­hold. Det har han na­e­sten pa­pir på med sin 10. guld­bold i lan­det, som han modt­og man­dag af­ten. At ha­ve så ud­pra­e­get en stjer­ne på hol­det har na­tur­lig­vis få­et on­de tun­ger til at kal­de det et pro­blem for Sve­ri­ge. Der fin­des da og­så men­ne­sker, der me­ner, at Sve­ri­ge vil­le vaere et bed­re hold uden Ibra­him­ovic. Med tyk streg un­der hold. Kan ik­ke bli­ve for af­ha­en­gig »No­gen ta­ler om, at det kan vaere sva­ert at ha­ve Zla­tan på sit hold. Det, sy­nes jeg, ba­re er ma­er­ke­ligt. Jeg tak­ker og ta­ger imod, at han er blågul. Det er fan­ta­stisk,« si­ger Jo­hn Gu­i­det­ti.

Der er dog in­gen tvivl om, at Sve­ri­ges spil­lestil er bun­det op om én

BT I STO­CK­HOLM mand – og kun én mand. Det er­ken­der de sven­ske spil­le­re selv.

»Vi har en stor for­del, for­di vi har en af ver­dens bed­ste an­gri­be­re. Vi for­sø­ger selv­føl­ge­lig at spil­le godt, men jo me­re Zla­tan kan rø­re bol­den i na­er­he­den af straf­fes­parks­fel­tet, jo bed­re er det for os. Det er en stor del af vo­res tak­tik at gi­ve bol­den så hur­tigt som mu­ligt til ham,« si­ger Kim Käll­ström og af­vi­ser, at den af­ha­en­gig­hed er øde­la­eg­gen­de.

»Jeg tror ik­ke, man kan bli­ve for af­ha­en­gig af Zla­tan. Jo bed­re spil­le­re, vi har, des bed­re for os.«

Da Sve­ri­ge spil­le­de play­off-kam­pe mod Portu­gal for at kom­me til VM i Bra­si­li­en for to år si­den, score­de Ibra­him­ovic de to mål i 4-2-ne­der­la­get. Ro­nal­do score­de de fi­re an­dre.

»Den respekt, Zla­tan ind­g­y­der, er me­get vig­tig for hol­det. Man kan ik­ke la­de ham yde af sy­ne, for så bli­ver det far­ligt. Det ved Dan­mark. Vi kan ud­nyt­te hans stjer­ne­sta­tus, og at han er så god, som han er. Det er enormt vig­tigt for Sve­ri­ge,« si­ger Gu­stav Svens­son.

Desva­er­re for Dan­mark er der ik­ke no­gen dansk Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Det na­er­me­ste, vi kom­mer Ibra­him­ovic, er Ni­ck­las Bendt­ner. Men der er desva­er­re langt fra kna­eg­ten fra Tår­n­by på Ama­ger til den sven­ske ver­dens­stjer­ne, selv om de i fug­le­flugt blot er vok­set op 25 ki­lo­me­ter fra hin­an­den.

»Jeg sy­nes ik­ke, det er sødt at sam­men­lig­ne folk med Zla­tan. Man skal ik­ke sam­men­lig­ne no­gen med Zla­tan – han er klas­se,« slut­ter Jo­hn Gu­i­det­ti. OSCAR LEWICKI, ALLSVENSKANS bedst be­tal­te spil­ler, skul­le spil­le i 38 år for at tje­ne det be­løb, Zla­tan har be­talt for en kir­ke i Sto­ck­holm. Og så skul­le han fin­de en vej uden om skat­te­far. DE 22 ØV­RI­GE spil­le­re på det sven­ske lands­hold har sco­ret 55 land­skamps­mål TIL­SAM­MEN – Zla­tan har la­vet 59. ZLA­TAN HAR VUN­DET Guld­bol­den som årets sven­ske fod­bold­spil­ler 10 gan­ge. Re­sten af det sven­ske lands­hold har vun­det den nul gan­ge. ZLA­TAN HAR VUN­DET 10 mester­ska­ber i de fem stør­ste liga­er. Kim Käll­ström har vun­det to fran­ske – re­sten har kun vun­det i min­dre liga­er. ZLA­TAN HAR PATENT på va­re­ma­er­ket ’Zla­tan’. Pa­tri­ck Car­l­gren har ik­ke patent på ’Car­l­gren’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.