’Hvis jeg ta­ber, er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FØR STORMEN pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land imel­lem Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen, for el­lers skul­le sik­ker­heds­vag­ter­ne for­ment­lig ha­ve va­e­ret i ak­tion. Når Ru­dy Mar­kus­sen tal­te, smi­le­de Pa­tri­ck Ni­el­sen, og når Pa­tri­ck Ni­el­sen tal­te, gjor­de Ru­dy Mar­kus­sen an­tra­ek til at rul­le med øj­ne­ne og kig­ge ned i bor­det. Kyl­lin­ge­mand Pres­se­mø­det blev kortva­rigt af­brudt, da en mand i kyl­lin­ged­ragt mar­che­re­de ind, mens han råb­te ’Ru­dy, Ru­dy, Ru­dy’. Da kyl­lin­ge­man­den var nå­et over til den lam­slå­e­de bok­ser, lød det: ’Ru­dy, du er en ka­em­pe in­spira­tion for os kyl­lin­ger. Må jeg ik­ke få ta­get en sel­fie sam­men med dig?’ Den men­ne­ske­li­ge kyl­ling blev her­ef­ter fulgt mod ud­gan­gen.

Op­trin­net skul­le for­ment­lig ses som et mod­svar til Ru­dy Mar­kus­sen og hans stab. I april trop­pe­de han nem­lig uan­meldt op til Pa­tri­ck Ni­el­sens pres­se­mø­de, og her be­gynd­te det straks at fly­ve gen­nem lo­ka­let med be­skyld­nin­ger.

Ru­dy Mar­kus­sens tra­e­ner, Kenneth Svens­son, for­tal­te, at Pa­tri­ck Ni­el­sen får travlt i bok­se­rin­gen.

»Mo­ti­va­tions­fak­to­ren for Ru­dy er rig­tig høj. Der er ble­vet sagt nog­le ting frem og til­ba­ge, og Ru­dy er ble­vet et par år yn­gre frem mod kam­pen. Han er helt klar til at slå Pa­tri­ck,« sag­de Svens­son. Stor mo­ti­va­tion Da bok­ser og tra­e­ner fra beg­ge lej­re hav­de yt­ret sig, blev det tid til de tra­di­tio­nel­le bil­le­der, hvor bok­ser­ne stir­rer hin­an­den ondt ind i øj­ne­ne. I den for­bin­del­se blev de to lej­re ek­stra op­ma­er­k­som­me for at und­gå en unød­ven­dig, fy­sisk kon­fron­ta­tion mel­lem de to kamp­ha­ner. Stem­nin­gen var ka­o­tisk, men kon­fron­ta­tio­nen ude­blev.

»Jeg hav­de lyst til at slå Pa­tri­ck, da vi stod over for hin­an­den. Men så var han ik­ke kom­met til at bok­se 12. de­cem­ber, og det vil­le jeg hel­ler ik­ke. Ét tra­ek fra Pa­tri­cks si­de, så hav­de den va­e­ret der,« sag­de Ru­dy Mar­kus­sen ef­ter pres­se­mø­det.

Bok­se­bra­get har få­et pra­e­di­ka­tet ’Ondt blod’, og det er slet in­gen til­fa­el­dig­hed. Selv om der den­ne gang var fa­er­re ver­ba­le øre­ta­e­ver i luf­ten mel­lem de to bok­se­re, var det gan­ske uomt­vi­ste­ligt: ha­det her­sker i dén grad mel­lem de to am­bi­tiø­se bok­se­re.

Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen vil kun­ne få af­løb for de­res gen­si­di­ge had, når de – ef­ter pla­nen – 12. de­cem­ber kl. 23.30 går ind i Brønd­by Hal­len til to­ner­ne af de­res respek­ti­ve ind­mar­chmu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.