Den rus­si­ske rå

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SOR­TE MAN­DAG De før­ste mel­din­ger kom al­le­re­de i for­å­ret, da den ty­ske tv­sta­tion ARD med hja­elp fra kil­der i den rus­si­ske at­le­tik­ver­den kun­ne forta­el­le om sy­ste­ma­ti­se­ret do­ping. Man­dag offentliggjorde det ver­den­s­oms­pa­en­den­de an­tido­pin­ga­gen­tur, WA­DA, den mur­stenstun­ge rap­port, som do­ku­men­te­re­de om­fan­get af den rus­si­ske skan­da­le. Og det er ik­ke ba­ga­tel­ler, WADAs ca­na­di­ske eks-pra­esi­dent Di­ck Po­und kun­ne løf­te slø­ret for.

»Det her er kun top­pen af is­b­jer­get,« er­kla­e­re­de Di­ck Po­und og me­re end an­ty­de­de, at en ra­ek­ke an­dre lan­de og­så var i sig­te­kor­net for at ha­ve fu­sket sig til me­dal­jer ved bå­de OL og VM.

WADAs om­fangs­ri­ge rap­port er alt­så kun før­ste akt i en skan­da­lesag, som sup­ple­ret med fod­bol­dens ver­dens­for­bund, FI­FAs, man­ge pro­ble­mer, har for­vand­let 2015 til et kulsort år i mo­der­ne sports­hi­sto­rie.

BT har spurgt en lil­le hånd­fuld stem­mer, om per­spek­tiv og kon­se­kven­ser i for­hold til de pro­ble­mer, Rusland ak­tu­elt står over­for. Jo­a­chim B. Ol­sen, MFer, tidl. dansk kug­le­stø­der og OL-sølvvin­der i 2004 (ef­ter at guld­vin­der Jurij Bi­lo­nogh re­trospek­tivt blev te­stet po­si­tiv). at der fin­des do­ping i sport. I nog­le lan­de har der jo va­e­ret ta­le om or­ga­ni­se­ret og sank­tio­ne­ret do­ping. Der har va­e­ret ta­le om med­vi­den fra stats­ap­pa­ra­tet og det na­tio­na­le for­bund. Så­dan­ne ryg­ter var der og­så, da jeg var ak­tiv.« at de ik­ke tro­e­de på dig, når du sag­de, du ik­ke tog do­ping. Det var så gen­nem­sy­ret i de­res til­gang til to­pi­dra­et, at man ik­ke kun­ne vaere der uden at vaere dopet. hån­den over de­res eg­ne. De var helt over­be­vi­ste om, at al­le var dope­de.«

»Grund­la­eg­gen­de me­ner jeg, det er et stort min­dre­tal, der er dope­de. Men det er klart, at test­ning af rus­si­ske at­le­ter skal ske af eks­per­ti­se ude­fra. Jeg me­ner ik­ke, at man skal ude­luk­ke al­le rus­si­ske at­le­ter ved OL. Det un­der­støt­ter ba­re of­fer­kul­tu­ren, og det he­le er me­re nu­an­ce­ret end som så. Man kan jo ik­ke ude­luk­ke, at der og­så er rus­si­ske at­le­ter med en an­den til­gang og etik.

»Ja, det tror jeg, han er. Man kan ma­er­ke det po­si­ti­ve i, at der er en mand med ve­st­li­ge va­er­di­er på de­mo­kra­tisk og kul­tu­relt vis. Det ta­ger tid at ret­te op. Coe kom­mer til at til­fø­re IAAF no­get po­si­tivt. Vir­ke­lig­he­den er, at når man skal aen­dre in­sti­tu­tio­ner og kul­tur, så ta­ger det tid. Det er for nemt at stil­le sig op med en alt-el­ler-in­tet til­gang. An­sva­ret stop­per ved Coe, og jeg har hø­je for­vent­nin­ger til ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.