Ud med rus­ser­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DOPINGSKANDALEN I ATLETIKKEN af­slø­rer et rus­sisk mag­tap­pa­rat, der er så stin­ken­de ula­ek­kert i he­le sin va­el­de, at man får kval­me. WADAs rap­port, der blev of­fent­lig­gjort man­dag, er cho­ke­ren­de la­es­ning, der må og skal ha­ve vold­som­me kon­se­kven­ser på fle­re pla­ner.

Jeg har ik­ke me­gen tro på, at rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re ik­ke er med ved OL i Rio til som­mer, men det er det rig­ti­ge skridt at ta­ge. For med en do­ping­kul­tur, der er så om­fangs­rig, så or­ga­ni­se­ret og med spor til de øver­ste po­li­ti­ske an­svar­li­ge, så er det uto­pisk at tro, at man ska­ber en ren kul­tur på ni må­ne­der – vi ta­ler jo om 40-50 års snyd og svin­del. DE SKAL NU nok vaere der. Af fle­re år­sa­ger. Det er IOC, der skal tra­ef­fe af­gø­rel­sen, hvil­ket i sig selv er dybt pro­ble­ma­tisk, når man ta­en­ker på, hvor man­ge ud­for­drin­ger den or­ga­ni­sa­tion har haft. Rus­ser­ne går ag­gres­sivt til modan­greb og kra­e­ver fle­re be­vi­ser. I øv­rigt de sam­me be­vi­ser, som le­de­ren af et WA­DA-kon­trol­le­ret la­bo­ra­to­ri­um i Moskva fik de­stru­e­ret, hvil­ket i sig selv er ab­surd.

Men man kan da hå­be, at rus­ser­ne ik­ke vin­der helt så man­ge me­dal­jer som i 2012, og at den­ne skan­da­le og­så fø­rer til op­ryd­ning an­dre ste­der.

IAAF, det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund, har li­ge så sto­re pro­ble­mer, for her er den tid­li­ge­re for­mand un­der be­skyld­ning for at ha­ve ta­get imod bestikkelse for at da­ek­ke over de po­si­ti­ve prø­ver. En tid­li­ge­re for­mand, som den nu­va­e­ren­de, en­gel­ske Se­ba­sti­an Coe, har hyl­det igen og igen.

Sam­me Coe kald­te og­så det ty­ske tv-pro­gram, som i sin tid fik WA­DA til at ind­le­de un­der­sø­gel­sen, for en ’krig mod spor­ten’. Jo jo. Det lover godt for frem­ti­den. DET ILLUSTRERER OG­SÅ me­get godt, hvor­for he­le do­pin­gj­ag­ten skal gen­ta­en­kes. Det må ik­ke vaere op til na­tio­na­le for­bund at te­ste eg­ne at­le­ter, for­di det åb­ner op for, at en for­pe­stet moral, som den der åben­bart her­sker i Rusland, kan be­stem­me, hvor­le­des do­ping­be­ka­em­pel­sen (el­ler i det­te til­fa­el­de – det mod­sat­te) hånd­ha­e­ves.

Det må ik­ke vaere op til de in­ter­na­tio­na­le for­bund at idøm­me straf­fe, for­di et for­bund ik­ke al­tid har den sto­re in­ter­es­se i at ud­stil­le, hvor mas­si­ve pro­ble­mer­ne i egen bu­tik er. Den ky­ni­ske ana­ly­se vil vaere, at sponso­rer er min­dre til­bø­je­li­ge til at va­el­ge sports­gre­ne, hvor pro­ble­mer­ne er størst, og hvis man som for­bund (og uden moral) kan hol­de skan­da­ler­ne i det skjul­te, så vil pen­ge­ne vaere stør­re. DET SKAL VAERE uaf­ha­en­gi­ge fora, der ta­ger sig af tests og af ud­må­ling af even­tu­el­le ka­ran­ta­e­ner. El­lers for­svin­der al til­lid. For det, de rus­si­ske myn­dig­he­der har be­dre­vet, er så for­ban­det svinsk, at det er langt ud over det til­gi­ve­li­ge. Jeg hå­ber, de bli­ver smidt ud. Jeg ved og­så, at det nok ik­ke sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.