DRs nye hånd­bol­d­eks­pert drop­pe ano­ny­mi­te­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EKS­PERT DR Spor­tens hånd­bol­dre­dak­tør, Jo­akim Frø­sig.

Ca­mil­la An­der­sens job­be­skri­vel­se un­derVM er klart de­fi­ne­ret:

Med jour­na­li­sten Ti­na Mül­ler som spør­ger, skal Ca­mil­la An­der­sen før og ef­ter kam­pe­ne ana­ly­se­re og kom­men­te­re ha­en­del­ser­ne på ba­nen.

»Jeg gla­e­der mig me­get, og jeg fø­ler, at jeg har nog­le er­fa­rin­ger, som jeg kan bi­dra­ge med. TV2 vil­le og­så ger­ne ha­ve haft mig som kom­men­ta­tor. Men jeg valg­te DR, for­di den­ne sta­tion er knap så kom­merci­el,« si­ger Ca­mil­la An­der­sen, der til dag­lig er di­rek­tør i rej­se­bu­reau­et Tra­vel Sen­se i Kø­ben­havn.

»Det­te job for­la­der jeg i de­cem­ber hver dag kl. 12, hvor­ef­ter det bli­ver rol­len som eks­pert­kom­men­ta­tor, der får mit ful­de fo­kus,« si­ger Ca­mil­la An­der­sen De­les om ret­tig­he­der­ne Og­så ved det­te VM de­ler DR og TV2 sen­de­ret­tig­he­der­ne mel­lem sig.

Det be­ty­der, at DR vi­ser åb­nings­kam­pen mel­lem Dan­mark og Ja­pan 5. de­cem­ber, og at TV2 da­gen ef­ter føl­ger op med at vi­se Dan­marks an­den kamp i det ind­le­den­de grup­pe­spil mod Tu­nesi­en.

De tre øv­ri­ge kam­pe med dansk del­ta­gel­se i før­ste kon­kur­ren­ceu­ge spil­les mod Ser­bi­en (DR), Un­garn (DR) og Mon­te­ne­gro (TV2).

Når det ind­le­den­de grup­pe­spil er af­gjort, bli­ver det TV2, der vi­ser Dan­mark i en even­tu­el ot­ten­de­dels­fi­na­le. Kvart­fi­na­len har Dan­marks Ra­dio sen­de­ret­tig­he­der­ne til, mens TV2 vi­ser en even­tu­el se­mi­fi­na­le med dansk del­ta­gel­se.

Skul­le det Dan­mark kva­li­fi­ce­re sig til fi­na­len vil den­ne bli­ve sam­sendt af DR og TV2.

Mens det bli­ver Jens Ja­cob Juulsa­ger og den tid­li­ge­re her­re­lands­holds­spil­ler Lars Krogh Jep­pe­sen, der skal kom­me­te­re Dan­marks kam­pe i de di­rek­te trans­mis­sio­ner, er den­ne op­ga­ve hos TV2 som van­ligt ble­vet til­delt duo­en Tho­mas Kri­sten­sen og Bent Ny­e­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.