Tre fundet dra­ebt i lejlighed

BT - - NYHEDER -

DRABSSAG Li­ge nu ar­bej­der tek­ni­ke­re på ste­det sam­men med rets­me­di­ci­ne­re. Me­re kan jeg ik­ke si­ge li­ge nu,« si­ger Kenneth Jen­sen, der er cen­tral ef­ter­forsk­nings­le­der.

De af­dø­de er fundet i en lejlighed på Chri­sti­an Paul­sens Vej. Po­li­ti­et er mødt talsta­er­kt op. På et tids­punkt ar­bej­de­de op mod 40 be­tjen­te på ste­det, og hjem­me­va­erns­per­so­nel var kaldt ind for at be­vog­te om­rå­det.

Po­li­ti­et fik an­mel­del­sen klok­ken 14:08. Ejen­dom­men, hvor de døde er ble­vet fundet, er ved at få skif­tet vin­du­er, og der­for er der sat stil­lads op om byg­nin­gen. Po­li­ti­et har til­kaldt stil­lads­fir­ma­et, der er gå­et i gang med at pil­le de­le af stil­lad­set ned, for­di po­li­ti­et vil sik­re det som spor i sagen. De ned­pil­le­de de­le er­stat­tes af nye stil­lads­de­le, forta­el­ler BTs fo­to­graf på Chri­sti­an Paul­sens Vej.

Si­den ons­dag ef­ter­mid­dag har po­li­ti­et va­e­ret mas­sivt til ste­de med kri­mi­nal­tek­ni­ke­re og be­tjen­te. For­u­den en ra­ek­ke pa­trul­je­bi­ler er der an­kom­met am­bu­lan­cer, la­e­ge­bi­ler, tek­ni­ker­bi­ler og mo­bi­le tek­ni­ker­vog­ne.

Skral­des­pan­de er ble­vet gen­nem­ro­det, og om­rå­det er ble­vet gen­nem­søgt med po­li­ti­hunde, li­ge­som der på­går en in­tens tek­nisk ef­ter­forsk­ning i op­gan­gen og lej­lig­he­den. Må ik­ke for­la­de de­res hjem Al­le be­bo­e­re i op­gan­gen har få­et stren­ge or­drer om ik­ke at for­la­de de­res lej­lig­he­der.

Po­li­ti­et vil endnu ik­ke si­ge, hvad der har for­år­sa­get de tre men­ne­skers død, li­ge­som der ik­ke fo­re­lig­ger op­lys­nin­ger om al­der el­ler køn på de af­dø­de.

Til at be­gyn­de med hav­de po­li­ti­et af­spa­er­ret en en­kelt bo­lig­kar­ré, men da det stod klart, hvor al­vor­lig sagen var, blev af­spa­er­rin­gen ud­vi­det til at om­fat­te fem bo­lig­kar­re­er. Den fo­re­lø­bi­ge mel­ding fra po­li­ti­et er, at der går lang tid, før af­spa­er­rin­gen bli­ver op­ha­e­vet.

Po­li­ti­et har va­e­ret rundt i man­ge lej­lig­he­der og ta­le med be­bo­e­re. De be­bo­e­re i om­rå­det, BT har talt med, har ik­ke hørt hver­ken skud el­ler tu­mult op til fundet af de tre døde.

Lej­lig­he­den, hvor de tre af­dø­de blev fundet, er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger en etva­e­rel­ses lejlighed på om­kring 39 m2. Lej­lig­he­den lig­ger i et bo­lig­byg­ge­ri med en del an­vi­ste bo­li­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.