BO­LIG­mar­ke­det er våg­net

BT - - NYHEDER -

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

1973:

Ay­a­tol­lah Kho­me­i­ni, re­li­gi­øs le­der i Iran ef­ter re­vo­lu­tio­nen i 1979. 1979:

1982:

Poul Schlüter

• Ef­ter po­li­ti­ske uro­lig­he­der i Iran fra 1978 til 1979 ske­te der et nyt fald i olie­pro­duk­tio­nen. Pri­sen på råo­lie steg vold­somt, og det­te med­før­te yder­li­ge­re un­der­skud på be­ta­lings­ba­lan­cen og øget ar­bejds­løs­hed i den vest­li­ge ver­den. Den 6. ok­to­ber 1973 ud­brød der krig mel­lem Is­ra­el på den ene si­de og Egyp­ten samt Sy­ri­en på den an­den. USAs støt­te til Is­ra­el ud­lø­ste en olie­blo­ka­de fra de ara­bi­ske lan­de.Det skab­te dra­ma­ti­ske pris­stig­nin­ger, som på­vir­ke­de den glo­ba­le øko­no­mi. Poul Schlüter-re­ge­rin­gen ind­før­te fast­kur­spo­li­tik­ken over for den ty­ske D-mark i 1982. Det sti­mu­le­re­de sam­hand­len mel­lem Dan­mark og Tys­kland, hvil­ket var med til at ska­be høj­konjunk­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.