I krig mod num­mer­pla­de-ham­string

BT - - NYHEDER -

AF­GIFT Fra nytå­ret bli­ver det dy­re­re at kø­be en el­bil. Op til af­giftsa­en­drin­gen på el­bi­ler fra nytår er der ble­vet ham­stret 2.500 num­mer­pla­der, op­ly­ser skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V). »Hvis der er ta­le om en­kelt­per­so­ner, der kø­ber en Tesla, er der ingen pro­ble­mer i det. Men hvis der er ta­le om, at man op­byg­ger et la­ger med hen­blik på at kun­ne sa­el­ge i det nye år og om­gå den del­vi­se re­gi­stre­rings­af­gift, som en del af luksus-el­bi­ler­ne får, så må vi gri­be ind po­li­tisk,« si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau og til­fø­jer, at han nu vil be­de om po­li­tisk op­bak­ning.

Iføl­ge TV2s op­lys­nin­ger er det el­bil-fir­ma­et Tesla, der har ham­stret de 2.500 num­mer­pla­der. Idéen er at in­dre­gi­stre­re al­le de bi­ler, man har på la­ger, in­den de bli­ver solgt. På den må­de vil 2.500 dan­ske­re kun­ne kø­be en Tesla ef­ter 1. ja­nu­ar til de pri­ser, der ga­el­der i dag.

»Jeg tviv­ler på, at 2.500 per­so­ner spredt ud over he­le lan­det i lø­bet af få uger har få­et den sam­me go­de idé – nem­lig at kø­be en luksus-el­bil og få den in­dre­gi­stre­ret,« si­ger Kar­sten Lauritzen. Tesla: Det er kun­der­ne »Vi har ik­ke ham­stret. Vi har slet ik­ke mu­lig­hed for at im­por­te­re bi­ler i det tem­po, mi­ni­ste­ren fo­re­slår. Vo­res bi­ler har en pro­duk­tion­s­tid på op imod et halvt år, og så skal de trans­por­te­res fra Ca­li­for­ni­en til Eu­ro­pa. Den her lov blev ved­ta­get 9. ok­to­ber, så vi vil­le slet ik­ke kun­ne nå at ka­li­bre­re vo­res pro­duk­tion til de aen­drin­ger, som af­gif­ten vil af­sted­kom­mer,« si­ger han.

Tesla Mo­tors af­vi­ser an­kla­gen pu­re. Tals­mand Es­ben Pe­ter­sen med­gi­ver, at der fra kun­der­nes si­de har va­e­ret sti­gen­de in­ter­es­se for at kø­be Teslas el­bi­ler, si­den der blev gi­vet po­li­tisk håndslag på af­giftsa­en­drin­gen. Men det er ale­ne kun­der­nes in­ter­es­se, der har dre­vet mer­sal­get. »Hi­sto­ri­en er en and. No­gen har mi­s­in­for­me­ret mi­ni­ste­ren,« si­ger Es­ben Pe­ter­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.