’Skam jer,

Sort ar­bej­de er kendt overalt i lan­det. BT tog på ga­den i Gen­tof­te og Var­de for at hø­re, hvad bor­ger­ne me­ner om det. Hvem er de mest lovly­di­ge, og hvem sny­der mest?

BT - - NYHEDER -

FY FY SKAM­ME Var­de med den stør­ste an­del af sort ar­bej­de - he­le 31 pct. sam­men­lig­net med de me­re ar­ti­ge i Gen­tof­te, hvor ca. 13 pct. har er­kendt at ha­ve skat­te­un­dra­get. Ven­ne­tje­ne­ster Iføl­ge for­ske­ren bag un­der­sø­gel­sen, Camilla Hvidt­feldt, skyl­des det, at man på lan­det i hø­je­re grad be­nyt­ter sig af ven­ne­tje­ne­ster.

Re­sul­ta­ter­ne er ba­se­ret på ano­ny­me be­sva­rel­ser fra 33.000 dan­ske­re i pe­ri­o­den 1994-2014. Og no­get ty­der på, at vi er ble­vet en anel­se bed­re på den moral­ske front. Til­ba­ge i 1994 var det nem­lig hver fjer­de dan­sker, der hav­de ud­ført sort ar­bej­de, mod hver fem­te i dag.

Chri­sti­an Andersen, Var­de:

Mi­chel­le Kri­sten­sen, Var­de:

Li­a­ne Mal­mos, Var­de, til­flyt­ter:

Finn Hei­de Ni­el­sen, Var­de:

Le­ne Cal­le­sen, Var­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.