Sa­el­ger hus ef­ter skils­mis­se

BT - - NYHEDER -

LUKSUSVILLA

No­get ty­der på, at Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­lers 36-åri­ge eks­mand al­drig var helt be­gej­stret for den pran­gen­de vil­la. I do­ku­men­ta­ren ’Jeg er L.O.C.’, der blev sendt på DR3 i for­å­ret, for­tal­te rap­pe­ren med det bor­ger­li­ge navn Li­am O’Con­nor, at han ’bor i et alt for stort hus i et alt for dyrt om­rå­de,’ hvil­ket han alt­så slip­per for nu.

Schaum­burg-Mül­ler der­i­mod vil ger­ne bli­ve i om­rå­det, men har endnu ik­ke haft held til at fin­de no­get. En ting er dog sik­kert - lej­lig­he­den skal ha­ve en vis stør­rel­se:

»Jeg kom­mer ik­ke til at en­de i en tova­e­rel­ses lejlighed. Jeg ar­bej­der så me­get for at kom­me hjem til no­get, der er min ba­se. Til et la­ek­kert sted, der kan vaere mit ån­de­hul, og hvor jeg fø­ler mig til ret­te. Så jeg skal fin­de et godt sted, hvor jeg fø­ler mig til­pas. Og jeg vil­le i øv­rigt slet ik­ke kun­ne ha­ve al­le mi­ne ting i en tova­e­rel­ses,« for­tal­te den 33-åri­ge tv-va­ert i sid­ste uge til Ek­stra Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.