’ ’

BT - - DEBAT -

I DAG SER

DEM, DER LI­DER

Man vil pr. au­to­ma­tik de­fi­ne­re man­ge per­so­ner som sy­ge, uden de re­elt er det

man­ge ned på svaert over­va­eg­ti­ge, for­di de har den op­fat­tel­se, at hvis man li­der af fed­me, så kan man ik­ke sty­re sig selv el­ler sit liv. Jeg tror, at det kan vaere med til at ska­be respekt om li­del­sen, så den ta­ges se­ri­øst. Det vil gi­ve man­ge svaert over­va­eg­ti­ge en hånd i ryg­gen, som gør, at de kan ta­be me­get af de­res over­va­egt. Så de kan le­ve et me­re nor­malt liv, ik­ke få føl­ge­syg­dom­me, ik­ke bli­ve nedslidte el­ler dø for tid­ligt.

af fed­me, er il­de set i dag, og jeg hå­ber, at der kan bli­ve skabt me­re respekt om dem. At de kan få nog­le bed­re be­hand­lings­til­bud. Der skal ska­bes en for­stå­el­se for, at fed­me ik­ke er no­get man får, for­di man har en dår­lig ka­rak­ter, men det er no­get man får af andre år­sa­ger.

en syg­dom, gør det au­to­ma­tisk, at der vil kom­me nog­le for­vent­nin­ger om, at der skal kun­ne til­by­des en be­hand­ling. Men vi har egent­lig ik­ke et be­hand­lings­til­bud til dem, som har et BMI på over 30. Man skal over­ve­je, hvad det egent­lig, er man gør. Om man vil si­ge, at de skal ha­ve en di­ag­no­se for at sa­et­te fo­kus på pro­ble­met, el­ler om man vil si­ge, at de skal ha­ve en di­ag­no­se, for­di vi har et godt be­hand­lings­til­bud til dem.

Jens Meld­gaard Bruun

NÅR NO­GET BLI­VER

at der ik­ke skal gø­res no­get ved dem, der har et BMI på over 30, men vi skal fo­ku­se­re på dem, der har et sund­heds­pro­blem, og ik­ke de andre. Jeg ta­ler for, at man skal for­sø­ge at gø­re det til en kom­bi­na­tion af et sam­fund­spro­blem og no­get ge­ne­tisk, som og­så om­fat­ter et om­sorgs­pro­blem.

JEG ME­NER IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.