Løk­ke pres­set til at spil­le ud

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Endelig! Så­dan lød den umid­del­ba­re Fa­ce­book-re­ak­tion fra Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, da re­ge­rin­gen i går spillede ud med nye stram­nin­ger af asyl­po­li­tik­ken. Stram­nin­ger, der skal brem­se den mas­si­ve til­strøm­ning af ud­la­en­din­ge, der kom­mer til Dan­mark i øje­blik­ket.

Nok så me­get ’hård snak’ fra ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg har ik­ke stil­let DF-top­pen til­freds

STATSMINISTER LARS LØK­KE Ras­mus­sen (V) var godt nok ik­ke vi­de­re med­del­som om de­tal­jer­ne i ud­spil­let, som først la­eg­ges frem i mor­gen, men han tal­te dog om, at va­rig­he­den af op­hold­stil­la­del­ser skal for­kor­tes, og at fa­mi­lie­sam­men­fø­rings­reg­ler­ne skal stram­mes for flygt­nin­ge med mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se. Ydel­ser­ne til asylansøgere skal sa­et­tes ned, og så skal ind­sat­sen for at hjem­sen­de af­vi­ste asylansøgere og andre uden lov­ligt op­hold her i lan­det styr­kes.

Alt sam­men ini­ti­a­ti­ver, som støt­te­par­ti­et Dansk Fol­ke­par­ti bi­fal­der og la­en­ges ef­ter. Det sto­re støt­te­par­ti har et sa­er­ligt be­hov for at ta­ge et stik hjem i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. DF har la­en­ge pres­set på for, at Løk­ke skul­le spil­le hårdt ud med nye stram­nin­ger. Nok så me­get ’hård snak’ fra ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) har ik­ke stil­let DF-top­pen til­freds, hvil­ket Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har på­pe­get over for stats­mi­ni­ste­ren. MENS CEN­TRA­LE MI­NI­STRE for­sø­ger at få fi­nans­lo­ven på plads med po­li­ti­for­lig, kon­tant­hja­elpsloft og fle­re pen­ge til aeldre og sund­hed, er til­strøm­nin­gen af ud­la­en­din­ge til Dan­mark øget be­ty­de­ligt. Den straks­op­brems­ning, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen lo­ve­de i valg­kam­pen, bli­ver der ik­ke no­get af. Løk­ke, der er­kla­e­re­de, at han vil­le må­les på, om han kun­ne brem­se til­strøm­nin­gen af ud­la­en­din­ge, må nu kon­sta­te­re, at han er bag­ud på po­int.

I går tal­te han om, at det vil true ’sam­men­ha­engs­kraf­ten i vo­res land’, hvis Dan­mark står åbent for al­le, og at de stram­nin­ger, der lå på for­hand­lings­bor­det hos In­ger Støj­berg, var util­stra­ek­ke­li­ge. Med det nye ud­spil kan for­hand­lin­ger­ne, der el­lers var sat på pau­se, nu gen­op­ta­ges.

Stats­mi­ni­ste­ren ser sig om­gi­vet af nye re­a­li­te­ter med de man­ge til­kom­ne ud­la­en­din­ge, stram­nin­ger i vo­res na­bo­lan­de Tys­kland og Sve­ri­ge, der kan øge pres­set på Dan­mark yder­li­ge­re - og en EU-fol­ke­af­stem­ning, hvor ja’et på ingen må­de er

Hen­ny Chri­sten­sen, Har DR Ul­tra et an­svar for at vi­se et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de i for­hold til seksu­a­li­tet? hjem­me. Bil­le­der­ne af flygt­nin­ge og mi­gran­ter på vej op gen­nem Eu­ro­pa, mens EUs stats- og re­ge­rings­che­fer blot ser til, er vand på nej-flø­jens møl­le. Det presser alt sam­men re­ge­rin­gen, som uden hand­le­kraft i ne­top ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken vil frem­stå sår­bar og ut­ro­va­er­dig. ’DER ER BRUG for at ta­ge skridt, der gør po­li­tik­ken me­re ro­bust,’ sag­de Løk­ke i går. Den målsa­et­ning vil en­hver kun­ne til­slut­te sig. Mid­ler­ne, som stats­mi­ni­ste­ren skit­se­re­de, fik umid­del­bart støt­te fra de blå par­ti­er og og­så af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der dog men­te, at ini­ti­a­ti­ver­ne hørte hjem­me i ’små­tings­af­de­lin­gen’. Et for­slag om at nedsa­et­te lom­me­pen­ge-be­lø­bet til asylan­sø­ger­ne har sym­bolsk be­tyd­ning, men er ik­ke dét, der lø­ser de kon­kre­te pro­ble­mer med ind­kvar­te­ring, som en ra­ek­ke kom­mu­ner står med.

Stram­mer­linj­en i re­ge­rin­gens ud­spil skal der nok fin­des fler­tal for. Det får ik­ke pro­ble­mer­ne til at for­svin­de, men kan gi­ve vig­ti­ge sym­bol­ske sej­re. Set i det sto­re per­spek­tiv skal der fa­el­les eu­ro­pa­ei­ske løs­nin­ger til at lø­se den ko­los­sa­le ud­for­dring, det er at hånd­te­re flygt­nin­ge­strøm­me­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.