HAPS! Bid­s­ke vog­te­re skal stop­pe fan­ge­flugt

BT - - NYHEDER -

VAGT

Sve­ri­ges

Det

Iføl­ge

An­ders ver­dens hår­de­ste narko­ti­ka­lov­giv­nin­ger, og narkos­mug­le­re ri­si­ke­rer at en­de de­res dage for­an en hen­ret­tel­ses­pe­lo­ton.

I for­å­ret blev lan­det ud­sat for in­ter­na­tio­nal kri­tik ef­ter hen­ret­tel­sen af syv nar­ko­døm­te ud­la­en­din­ge, hvil­ket dog ik­ke har få­et re­ge­rin­gen til at aen­dre kurs.

De man­ge nar­ko­døm­te fyl­der godt op i lan­dets be­ryg­te­de fa­engs­ler, men og­så her er det let at fin­de stof­fer, da fa­engselsva­e­se­net er gen­nem­kor­rupt.

Det be­ty­der og­så, at narkos­mug­le­re of­te har held til at stik­ke af, og det har få­et Bu­di Wa­seso til at ud­ta­en­ke sin plan, der kort for­talt går ud på at ska­be en fa­engsel­sø, hvor vag­ter­ne umu­ligt kan be­stik­kes til at ven­de det blin­de øje til flugt­for­søg el­ler for den sags skyld at smug­le stof­fer ind til de ind­sat­te. De skal nem­lig al­le vaere kro­ko­di­l­ler. Man kan ik­ke be­stik­ke kro­ko­di­l­ler. Man kan ik­ke over­ta­le dem til at la­de de ind­sat­te flyg­te

Bu­di Wa­seso, le­der af In­do­nesi­ens ind­sats

mod narko­ti­ka

Wa­seso vil rej­se lan­det rundt for at fin­de de bedst eg­ne­de ’vag­ter’.

»Vi vil an­brin­ge så man­ge kro­ko­di­l­ler der som mu­ligt (på øen, red.). Jeg vil le­de ef­ter den mest glub­s­ke slags kro­ko­di­l­le,« forta­el­ler han til det lo­ka­le me­die Tem­po.

»Man kan ik­ke be­stik­ke kro­ko­di­l­ler. Man kan ik­ke over­ta­le dem til at la­de de ind­sat­te flyg­te,« si­ger han. ’Et sa­er­ligt fa­engsel’ Wa­sesos plan er sta­dig på idesta­di­et, og det er endnu ik­ke be­slut­tet, hvor el­ler hvor­når fa­engs­let med de dra­be­li­ge vag­ter skal åb­ne, men tals­man­den Sla­met Pri­ba­di be­kra­ef­ter, at myn­dig­he­der­ne på­ta­en­ker at byg­ge ’et sa­er­ligt fa­engsel for fan­ger, der er idømt døds­straf’. Al­le de ind­sat­te vil vaere narkos­mug­le­re, og hå­bet er, at man kan for­hin­dre dem i at re­k­rut­te­re andre fan­ger til de­res narko­ban­der, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Kro­ko­di­l­ler er gen­nem tu­sind­vis af år ble­vet til­bedt i fle­re kul­tu­rer, men hvis Bu­di Wa­sesos plan bli­ver gen­nem­ført, er det så vidt vi­des før­ste gang, at de pan­ser­kla­ed­te ba­e­ster bli­ver of­fent­ligt an­sat.

I James Bond-fil­men ’Li­ve and Let Die’ hop­per Ro­ger Mo­o­re for øv­rigt fra kro­ko­di­l­le til kro­ko­di­l­le for at slip­pe va­ek fra en ø, men må­ske de in­do­ne­si­ske myn­dig­he­der er klar til at lø­be den ri­si­ko...

re­ge­ring har be­slut­tet at ind­fø­re mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge og på al­le fa­er­ge­af­gan­ge fra Tys­kland til Sve­ri­ge og fra Dan­mark til Sve­ri­ge. Gra­en­se­kon­trol­len tra­e­der i kraft i dag klok­ken 12.00 og vil indtil vi­de­re lø­be indtil 21. novem­ber.

er til­ladt for Sve­ri­ge og andre EU-lan­de at ind­fø­re mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol til trods for Schen­gen­sam­ar­bej­det.

reg­ler­ne om­kring Schen­gen­sam­ar­bej­det er det til­ladt at ind­fø­re mid­ler­ti­digt i op til seks må­ne­der.

Yge­man for­kla­re­de på et pres­se­mø­de i går af­tes, at Dan­mark blev ori­en­te­ret om den sven­ske be­slut­ning om at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol, in­den sven­sker­ne meld­te det ud til of­fent­lig­he­den.

Kil­de: BNB, Eu­ro­pa­parl.eu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.