Mag­tens tin­de

BT - - NYHEDER -

VALGSEJR ’The La­dy’, hus­ar­re­st og No­bels fredspris. 70-åri­ge Aung San Suu Kyi er ble­vet et ikon for fred og fri­hed i lig­hed med Gand­hi og Nel­son Man­dela.

Nu står hun med sit par­ti NLD til at få me­re end 90 pct. af man­da­ter­ne ved My­an­mars før­ste frie valg i 25 år. Dan­marks am­bas­sa­dør i My­an­mar Pe­ter Lys­holt Hansen kal­der det en jord­s­kreds­sejr.

»Den fa­er­di­ge op­ta­el­ling vil først fo­re­lig­ge i we­e­ken­den, men for Aung San Suu Kyi må det vaere et stort øje­blik. Med alt det hun har gå­et igen­nem, så må det vaere stort, at hun nu kan pra­e­ge My­an­mars ud­vik­ling,« si­ger Pe­ter Lys­holt Hansen.

Og Aung San Suu Kyi har ka­em­pet en ut­ra­et­te­lig kamp gen­nem en men­ne­ske­al­der for sit land.

Hun var kun to år, da hen­des far blev myr­det i 1947. Fa­de­ren hav­de på det tids­punkt vun­det en over­va­el­den­de sejr ved Bur­mas før­ste al­min­de­li­ge valg.

Som 15-årig flyt­ter hun med sin mor til In­di­en, og som 19-årig flyt­ter hun til Ox­ford for at stu­de­re. Her mø­der hun ti­bet­for­ske­ren Michael Aris, som hun bli­ver gift og får to søn­ner med.

Hun rej­ser først til­ba­ge til Bur­ma igen i 1988, hvor hen­des mor bli­ver syg, og hvor hun en­der med at bli­ve in­vol­ve­ret i stu­den­te­ro­p­rø­ret mod re­ge­rin­gen. I 1989 bli­ver hun sat i hus­ar­re­st, men hen­des par­ti NLD Den Na­tio­na­le Liga for De­mo­kra­ti vin­der al­li­ge­vel val­get i 1990. En sejr, mi­li­ta­erjun­ta­en na­eg­ter at god­ken­de. Trod­ser al­le for­bud Gen­nem de na­e­ste 21 år til­brin­ger hun 15 år i hus­ar­re­st. Hun har trod­set al­le for­bud mod at ta­le med pres­se og po­li­ti­ke­re. Hen­des mand dør af kra­eft i 1999, og søn­ner­ne bor sta­dig i Stor­bri­tan­ni­en.

Men ved det ne­top over­stå­e­de hi­sto­ri­ske valg i My­an­mar har bå­de mi­li­ta­er­che­fen og pra­esi­den­ten til­ken­de­gi­vet, at de den­ne gang vil ac­cep­te­re val­get. Til gen­ga­eld kan Aung San Suu Kyi ik­ke selv sa­et­te sig i pra­esi­den­sto­len på trods af jord­s­kreds­sej­ren. My­an­mars love fo­re­skri­ver nem­lig, at man ik­ke kan bli­ve pra­esi­dent, hvis man har børn, der er uden­land­ske stats­bor­ge­re. Vil re­ge­re via strå­mand Men Aung San Suu Kyi sag­de før val­get, at hun ’vil stå over pra­esi­den­ten’, hvis hun skul­le vin­de.

Det be­ty­der, at hun har ta­enkt sig at re­ge­re lan­det gen­nem en så­kaldt ’strå­mand’.

Am­bas­sa­dør Pe­ter Lys­holt Hansen tør ik­ke kom­me med bud på, hvem der kan kom­me på ta­le.

Men eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Rik­ke Karls­son delt­og som val­gob­ser­va­tør un­der val­get i My­an­mar, og hun har et bud:

»Det kun­ne bli­ve den 88-åri­ge Ge­ne­ral Thur­ra Rin Oo, som har va­e­ret hen­des tro støt­te gen­nem al­le åre­ne. Vi hav­de mø­de med ham, da vi var der­u­de, og han var hel­ler ik­ke i tvivl om, at de vil­le vin­de val­get. Jeg tror nu, at der skal fle­re un­ge kra­ef­ter til, hvis for­an­drin­ger­ne skal hol­de frem­over,« si­ger Rik­ke Karls­son. 1945 - Aung San Suu Kyi bli­ver født d. 19 ju­ni i Rangoon Hun er dat­ter af ge­ne­ral Aung San, som var na­tio­nal­helt i Bur­ma. Han blev of­fer for et at­ten­tat i 1947. 1960 - Flyt­ter med mo­de­ren til In­di­en. 1964 - Ef­ter at ha­ve stu­de­ret i Del­hi ta­ger Aung San Suu Kyi vi­de­re til Ox­ford Uni­ver­si­tet i Eng­land for at la­e­se fi­lo­so­fi, po­li­tik og øko­no­mi. 1972 - Gif­ter sig med en­gel­ske Michael Aris, som hun får to søn­ner med. Michael Aris døde af kra­eft i 1999. 1988 - Aung San Suu Kyi ven­der til­ba­ge til My­an­mar (tid­li­ge­re Bur­ma) for at pas­se sin mor. Hun bli­ver sam­ti­dig in­vol­ve­ret i stu­den­te­ro­p­gø­ret og var med til at dan­ne Den Na­tio­na­le Liga for De­mo­kra­ti (NLD). »Som dat­ter af min far kun­ne jeg ik­ke ba­re vaere li­geg­lad med alt det, der ske­te,« gav hun den­gang som be­grun­del­se for at bli­ve og ka­em­pe for sit land. 1991 - Mod­ta­ger No­bels fredspris. 2010 - Erkla­e­res endelig fri af hus­ar­re­sten. 2012 - Bli­ver par­la­ments­med­lem for sit par­ti NLD. 2015 - Vin­der med sit par­ti 90 pct af plad­ser­ne i un­der-og over­hus, men mi­li­ta­e­ret er på for­hånd ga­ran­te­ret 25 pct. af plad­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.